رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی شیمی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی شیمی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی شیمی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی شیمی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
491مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران42.769.49274.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
31.8941.559.09مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1454مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران70.6949.490.6984
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.6920.7946.7مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2043مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران49.44458.760
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2130.3925.79زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2316مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران3233.4520
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
18.741.538.09زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3059مهندسی شیمی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران53.445.437.453.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
20.218.616.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3114مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان34.749.462.772
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.6930.3924.79زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3571مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز34.75221.3994.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
256.6917.2زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4904مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد38.762.7640
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.32023.89زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5732مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز10.6925.3930.716
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2211.8910.5مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10124مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز362442.786.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8-0.6914.3زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10533مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت6.69820-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.395.1911.5مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11862مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان17.399.3930.72.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.509.6زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12753مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه قم29.3917.3958.718.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-0.697.69زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12984مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان2.75.42.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.393.796.69مرد-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15070مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل5.485.469.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.61.515.3زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15448مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان244820-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-3.093.7930.5مرد-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16957مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل122880
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6902.9زن-آمل

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
629مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران37.46854.785.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
23.546.742مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
742مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تهران486862.768
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
21.7954.0920زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1266مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران21.3930.76470.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2244.523.89مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1612مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران37.46054.753.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
21.292316.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2167مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان50.7485228
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6912.622زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5391مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز1.396024100
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.59.6917.2زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9462مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت13.3914.692425.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.34.53.9زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12454مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه زنجان13.3938.741.417.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.69-1.397.69زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13136مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل425.39160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.693.792.9مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13191مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان10.6926.7442.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-2.212.39زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13542مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان2814.6922.72.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7-1.394.8زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14863مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر17.394122.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.23.791مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19448مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان02880
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.902.9زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21780مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج-1633.440
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.39-5.090زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24473مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه-2.594-2.59-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.90.83.9زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
31677مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان5.4814.698
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-2.26.69مرد-زاهدان

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
54مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران486470.6976
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2863.7947.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
342مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تهران404474.6922.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.134.0937.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
593مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران2066.694421.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.527.523.89مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2455مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه اصفهان2.73621.3916
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.65.1918.1مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4742مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه زنجان6.6929.3922.717.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6314.3مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6300مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر2.718.780
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.44.513.39مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7100مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس13.392450.7-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-0.695.8زن-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7136مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-1.29129.3952
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.294.511.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7365مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان424-2.5920
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.937.69مرد-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8658مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز-861.46.6924
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.6-5.092.9زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10981مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز14.691626.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2-2.97.69زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12353مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار1228160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.692.296.69زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13490مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تفرش-1.292804
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.41.51زن-تفرش
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16625مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی سیرجان2.76.6925.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400مرد-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17215مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه ایلام438.7520
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-0.692.9مرد-ایلام
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19020مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان-2.5930.700
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.91.5-0.89مرد-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21174مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل-2.5945.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400مرد-اردبیل
4.5/5 - (6 امتیاز)

سلام آیا بعد از گرفتن لیسانس در رشته مهندسی شیمی می تونیم در ارشد رشته داروسازی بخونیم؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …