رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی جانوری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11161زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد30.741.465.469.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.616.716.720زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14622زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز34.726.74846.76.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
822.71012.39زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15353زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان42.774.6938.745.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
410.6912.6916.2زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18389زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان25.394434.7480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
425.3911.195.8زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18588زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر201633.48012
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20205.594.8زن-بابلسر

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13893زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران58.762.738.757.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
842.715.610.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21877زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان34.75642.726.737.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6924.74.55.8زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24971زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)44834.73216
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
433.4013.39زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28361زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد281236609.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
019.397.833.4زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31063زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت34.738.770.6926.7-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-5.317.3914.527.7زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33359زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک21.39445241.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
412.6915.67.69زن-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
38439زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه4161.3900
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0443.422.89مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
39798زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار1.3914.69-465.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.124-6.5911.5زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
41065زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهرکرد5.442.725.395.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0161022زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
49954زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه دامغان6.69644000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
014-1.113.39زن-دامغان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
60941زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه قم26.750.73626.710.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
002.292.9مرد-قم

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16133زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه تهران6.6953.437.4680
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.742.71027.7مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28612زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)26.753.438.75.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.716.716.12زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29432زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان34.742.76418.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.292218.894.8زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30223زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت17.3913.3937.43216
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
46.6917.7915.3مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30350زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان9.394026.726.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3917.3912.314.3مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
37871زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز25.392846.700
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.698.695.596.69مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
113292زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک22.725.3920018.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12-3.296.9-0.89زن-اراک
5/5 - (8 امتیاز)

سلام وقت بخیر. زیست شناسی سلولی مولکولی از زیست شناسی جانوری یه لحاظ بازار کار ارزشمند تر است؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …