رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی جانوری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11161 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 30.7 41.4 65.4 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.6 16.7 16.7 20 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14622 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 34.7 26.7 48 46.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22.7 10 12.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15353 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان 42.7 74.69 38.7 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 10.69 12.69 16.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18389 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 25.39 44 34.7 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 25.39 11.19 5.8 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18588 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 16 33.4 80 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 20 5.59 4.8 زن-بابلسر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13893 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 38.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 42.7 15.6 10.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21877 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان 34.7 56 42.7 26.7 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 24.7 4.5 5.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24971 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 44 8 34.7 32 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 33.4 0 13.39 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28361 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 12 36 60 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 19.39 7.8 33.4 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31063 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 34.7 38.7 70.69 26.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-5.3 17.39 14.5 27.7 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33359 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 44 52 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12.69 15.6 7.69 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38439 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 4 16 1.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 44 3.4 22.89 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39798 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 1.39 14.69 -4 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.1 24 -6.59 11.5 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41065 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهرکرد 5.4 42.7 25.39 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 10 22 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49954 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه دامغان 6.69 64 40 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14 -1.1 13.39 زن-دامغان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
60941 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه قم 26.7 50.7 36 26.7 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0 2.29 2.9 مرد-قم

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16133 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه تهران 6.69 53.4 37.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 42.7 10 27.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28612 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 26.7 53.4 38.7 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 16.7 16.1 2 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29432 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان 34.7 42.7 64 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 22 18.89 4.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30223 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 13.39 37.4 32 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 6.69 17.79 15.3 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30350 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان 9.39 40 26.7 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 17.39 12.3 14.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37871 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 25.39 28 46.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 8.69 5.59 6.69 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
113292 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک 22.7 25.39 20 0 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 -3.29 6.9 -0.89 زن-اراک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (8 امتیاز)

سلام وقت بخیر. زیست شناسی سلولی مولکولی از زیست شناسی جانوری یه لحاظ بازار کار ارزشمند تر است؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …