رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی پلیمر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 1 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1383 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران 28 64 76 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.39 34.09 41 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1846 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 60 54.7 61.4 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.29 32.59 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5062 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 12 37.4 25.39 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 16.29 13.39 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5476 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 46.7 53.4 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 2.29 15.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6804 مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 6.69 16 32 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 20 26.7 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13109 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 12 24 45.4 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 -3.7 9.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15511 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 38.7 17.39 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 11.89 -2.79 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16225 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 24 18.7 52 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -2.9 6.69 زن-گرگان

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 2 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1529 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران 6.69 46.7 52 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.5 30.39 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1825 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 40 56 50.7 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 35.59 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4243 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 13.39 36 34.7 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 23 3.9 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6625 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 4 30.7 13.39 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 9.69 2.9 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9106 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 26.7 22.7 66.69 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.5 -2.2 1 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10018 مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 5.4 14.69 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 3.79 10.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11130 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 9.39 22.7 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.6 -1.39 8.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17892 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 14.69 14.69 24 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 0 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27012 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه ارومیه -6.59 -1.29 0 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 8.6 زن-ارومیه

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 3 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1430 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 36 25.39 46.7 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.89 12.6 4.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3027 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 13.39 18.7 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.1 3 10.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3557 مهندسی پلیمر-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 29.39 49.4 66.69 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 13.39 1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20334 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه بناب 29.39 36 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 -2.2 6.69 زن-بناب

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …