رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی پلیمر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 1 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1383 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران 28 64 76 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.39 34.09 41 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1846 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 60 54.7 61.4 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.29 32.59 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5062 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 12 37.4 25.39 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 16.29 13.39 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5476 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 46.7 53.4 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 2.29 15.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6804 مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 6.69 16 32 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 20 26.7 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13109 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 12 24 45.4 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 -3.7 9.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15511 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 38.7 17.39 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 11.89 -2.79 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16225 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 24 18.7 52 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -2.9 6.69 زن-گرگان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 2 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1529 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران 6.69 46.7 52 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.5 30.39 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1825 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 40 56 50.7 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 35.59 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4243 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 13.39 36 34.7 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 23 3.9 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6625 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 4 30.7 13.39 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 9.69 2.9 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9106 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 26.7 22.7 66.69 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.5 -2.2 1 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10018 مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 5.4 14.69 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 3.79 10.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11130 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 9.39 22.7 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.6 -1.39 8.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17892 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 14.69 14.69 24 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 0 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27012 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه ارومیه -6.59 -1.29 0 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 8.6 زن-ارومیه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 3 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1430 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 36 25.39 46.7 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.89 12.6 4.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3027 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 13.39 18.7 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.1 3 10.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3557 مهندسی پلیمر-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 29.39 49.4 66.69 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 13.39 1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20334 مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه بناب 29.39 36 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 -2.2 6.69 زن-بناب

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …