رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معماری و معماری داخلی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2432 معماری داخلی-روزانه-دانشگاه هنر 48 50.7 70.69 74.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.6 19.29 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6402 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 30.7 36 24 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 6.69 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20080 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج 32 2.7 0 -9.3
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0 0 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4477 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 48 57.4 38.7 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16 8.19 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6325 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 24 25.39 62.7 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 4.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8892 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تهران – انقلاب اسلامي 2.7 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 9.69 12.39 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9294 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تهران – انقلاب اسلامي 14.69 33.4 18.7 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.39 8.89 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10012 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج 1.39 38.7 48 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 3.79 4.8 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11862 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران شيراز 28 33.4 5.4 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 2.29 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12045 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک شيراز – شهيد باهنر 26.7 14.69 48 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 23 0 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13462 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج 17.39 28 17.39 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 1.5 -1.89 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16140 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 28 18.7 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 1.5 0 زن-نجف آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19922 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک مشهد – شهيد محمد منتظري 26.7 13.39 6.69 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21261 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 9.39 41.4 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.79 3.79 5.8 زن-نجف آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21680 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي 8 14.69 16 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22201 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران رشت 2.7 13.39 10.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 2.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25991 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران آمل -علامه حسن زاده آملی 0 4 2.7 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 مرد-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27125 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران ساري – امام محمدباقر(ع) 9.39 8 -2.59 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 مرد-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
714 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران 54.7 56 89.4 57.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.39 47.5 50.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1479 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 72 60 54.7 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
32.59 34.9 9.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1725 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 40 77.4 74.69 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28 20.79 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2059 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 44 57.4 58.7 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28.7 19.29 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2304 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 38.7 64 84 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 23 35.29 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2423 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 46.7 76 70.69 86.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 33.4 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2524 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر 20 58.7 70.69 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.79 19.29 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3137 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 52 37.4 45.4 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 31.2 26.7 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3724 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شیراز 49.4 40 40 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 14.89 5.8 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5147 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان 22.7 37.4 52 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 14.1 23.89 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6414 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه یزد 32 45.4 24 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 12.6 11.5 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6444 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه قم 22.7 41.4 28 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 11.19 2.9 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7681 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 36 24 37.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 0 13.39 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8037 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 25.39 30.7 41.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0 23.89 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8257 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 13.39 22.7 34.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 6.69 9.6 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11242 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه زنجان 32 33.4 37.4 64
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 4.5 -3.79 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11331 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 13.39 37.4 54.7 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0.8 0 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13435 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بناب 1.39 0 37.4 65.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 2.9 مرد-بناب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19510 مهندسی معماری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 13.39 26.7 1.39 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 -0.89 مرد-تهران

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6964 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 28 57.4 22.7 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12758 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج 21.39 0 8 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 0 0 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24255 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج 12 13.39 1.39 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 1.5 0 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6490 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 18.7 20 32 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 0 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12552 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج 13.39 21.39 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 6 4.8 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14820 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني حرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيد مفتح 16 6.69 4 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 2 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17631 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 4 25.39 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 5.8 زن-نجف آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18584 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک شيراز – شهيد باهنر 1.39 9.39 0 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 1.5 -1.89 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19642 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج 6.69 26.7 18.7 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -1.39 6.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20634 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 1.39 22.7 34.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -2.2 2.9 زن-نجف آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
23220 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تبريز 6.69 28 10.69 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.59 1.5 -1.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25691 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران رشت 13.39 -1.29 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.5 0 0 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
28188 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران يزد 10.69 30.7 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 -1.89 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
28451 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرمان – حضرت فاطمه(س) 5.4 30.7 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -4.4 2 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
30718 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س) -5.3 9.39 1.39 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 0 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
32247 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران آمل – توحيد 8 20 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 -2.2 -1.89 زن-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
33826 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س) 5.4 4 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 6 -6.59 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
40272 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرمان – حضرت فاطمه(س) -12 6.69 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 2 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
514 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران 44 69.4 60 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
32.59 37.09 42.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
844 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 57.4 48 90.69 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 38.59 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1328 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 24 68 73.4 64
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
20.2 45.2 10.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1651 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 49.4 58.7 34.7 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.5 29.7 14.3 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2671 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 29.39 36 30.7 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 22.29 16.2 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3516 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 26.7 48 32 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 12.6 15.3 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4008 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 16 30.7 38.7 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.19 13.39 8.6 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4244 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه یزد 17.39 57.4 29.39 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 15.6 11.5 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4285 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه قم 41.4 14.69 17.39 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.89 9.69 5.8 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4987 مهندسی معماری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 30.7 38.7 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 4.5 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5209 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه کاشان 40 32 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 14.1 2 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5999 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 33.4 28 53.4 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 10.39 15.3 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6661 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 6.69 50.7 22.7 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 8.19 5.8 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8232 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 13.39 24 38.7 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 9.69 11.5 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9243 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه ارومیه 8 50.7 24 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3.79 5.8 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9745 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 8 5.4 36 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 6 0 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10190 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان 18.7 38.7 9.39 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 1.5 10.5 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13673 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه ملایر 5.4 22.7 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 8.6 زن-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13742 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 0 6.69 8 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 8.19 2 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16411 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد 4 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 4.5 2.9 مرد-بروجرد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
663 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران 22.7 8 53.4 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
23.29 10.39 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
761 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 29.39 60 82.69 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 10.39 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1140 مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 24 18.7 26.7 57.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 13.39 12.39 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1153 معماری داخلی-روزانه-دانشگاه هنر 42.7 54.7 92 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 20.79 31.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1382 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر 18.7 29.39 10.69 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 30.39 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3115 معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 26.7 18.7 34.7 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 2.29 2.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3832 مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 25.39 18.7 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 5.19 1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5947 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج 4 26.7 14.69 77.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 0 0 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9755 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد 17.39 14.69 0 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.39 -5.09 13.39 زن-بروجرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11203 مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بناب 10.69 8 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 زن-بناب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17293 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک يزد – شهيد صدوقي 22.7 46.7 36 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -2.9 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17789 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س) 10.69 24 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19559 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران آمل -علامه حسن زاده آملی 17.39 14.69 1.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 -0.89 مرد-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21279 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران محموداباد -9.3 13.39 17.39 -13.3
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 5.19 -3.79 مرد-محمود آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22521 مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تبريز 0 14.69 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …