رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معماری و معماری داخلی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی معماری دانشگاه ها، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2432معماری داخلی-روزانه-دانشگاه هنر4850.770.6974.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
18.619.2922زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6402معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران30.7362449.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.196.6910.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20080معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج322.70-9.3
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.800زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4477مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی4857.438.740
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
168.1910.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6325مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی2425.3962.714.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.394.512.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8892مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تهران – انقلاب اسلامي2.706.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
19.399.6912.39مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9294مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تهران – انقلاب اسلامي14.6933.418.732
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.398.892.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10012مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج1.3938.74817.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.393.794.8مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11862مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران شيراز2833.45.449.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.22.2911.5زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12045مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک شيراز – شهيد باهنر26.714.69480
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4230مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13462مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج17.392817.3940
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.391.5-1.89مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16140مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد202818.7-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.51.50زن-نجف آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19922مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک مشهد – شهيد محمد منتظري26.713.396.6912
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.200مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21261مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد9.3941.421.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-3.793.795.8زن-نجف آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21680مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي814.69165.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
22201مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران رشت2.713.3910.69-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.202.9زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
25991مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران آمل -علامه حسن زاده آملی042.742.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400مرد-آمل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27125مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران ساري – امام محمدباقر(ع)9.398-2.590
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400مرد-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
714مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران54.75689.457.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
26.3947.550.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1479مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران726054.756
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
32.5934.99.6مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1725مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران4077.474.6926.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2820.7928.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2059مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران4457.458.753.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
28.719.2922زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2304مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد38.7648430.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.82335.29زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2423مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی46.77670.6986.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.833.411.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2524مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر2058.770.6994.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
22.7919.2921مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3137مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین5237.445.458.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.631.226.7زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3724مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شیراز49.4404076
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
18.714.895.8زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5147مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان22.737.4524
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.3914.123.89مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6414مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه یزد3245.42437.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.612.611.5زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6444مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه قم22.741.42817.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.8911.192.9مرد-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7681مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان362437.440
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
16.29013.39زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8037مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار25.3930.741.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8023.89زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8257مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر13.3922.734.74
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.696.699.6مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11242مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه زنجان3233.437.464
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.14.5-3.79زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11331مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود13.3937.454.745.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.390.80زن-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13435مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بناب1.39037.465.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.302.9مرد-بناب
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19510مهندسی معماری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران13.3926.71.391.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.30-0.89مرد-تهران

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6964معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران2857.422.778.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9312.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12758معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج21.39089.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.600زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24255معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان البرز – موسسه غیر انتفاعی رسام (ویژه خواهران) – کرج1213.391.3912
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
01.50زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6490مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی18.7203244
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.604.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12552مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج13.3921.3913.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.664.8مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14820مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني حرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيد مفتح166.6941.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.932مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17631مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد425.3940
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.41.55.8زن-نجف آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
18584مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک شيراز – شهيد باهنر1.399.39010.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.61.5-1.89مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19642مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج6.6926.718.732
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4-1.396.69مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20634مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد1.3922.734.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8-2.22.9زن-نجف آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
23220مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تبريز6.692810.69-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.591.5-1.89مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
25691مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران رشت13.39-1.2900
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.500مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
28188مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران يزد10.6930.721.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9-0.69-1.89زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
28451مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرمان – حضرت فاطمه(س)5.430.76.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4-4.42زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
30718مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س)-5.39.391.391.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.200زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
32247مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران آمل – توحيد82010.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.09-2.2-1.89زن-آمل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
33826مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س)5.44160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
06-6.59زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
40272مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرمان – حضرت فاطمه(س)-126.69240
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.6902زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
514مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران4469.46089.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
32.5937.0942.9زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
844مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران57.44890.6978.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
15.638.5926.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1328مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران246873.464
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
20.245.210.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1651مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل49.458.734.749.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
17.529.714.3زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2671مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین29.393630.733.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.822.2916.2زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3516مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان26.7483214.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.1912.615.3زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4008مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان1630.738.785.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.1913.398.6زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4244مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه یزد17.3957.429.3920
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6915.611.5زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4285مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه قم41.414.6917.3917.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.899.695.8زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4987مهندسی معماری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران30.738.780
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
13.194.55.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5209مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه کاشان403222.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.914.12مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5999مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر33.42853.48
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.210.3915.3مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6661مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان6.6950.722.752
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.28.195.8زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8232مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان13.392438.740
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.69.6911.5زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9243مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه ارومیه850.7249.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.23.795.8زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9745مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود85.4361.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.6960زن-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10190مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان18.738.79.395.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.91.510.5زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13673مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه ملایر5.422.7200
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.308.6زن-ملایر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13742مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل06.69812
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.698.192زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16411مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد406.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.94.52.9مرد-بروجرد

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی معماری، معماری داخلی و مهندسی حرفه ای معماری منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
663مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه تهران22.7853.428
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
23.2910.3926.7مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
761مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران29.396082.6949.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.310.395.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1140مهندسی معماری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران2418.726.757.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
13.1913.3912.39مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1153معماری داخلی-روزانه-دانشگاه هنر42.754.79212
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.820.7931.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1382مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه هنر18.729.3910.6942.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.6930.392.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3115معماری داخلی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران26.718.734.789.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
72.292.9زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3832مهندسي حرفه اي معماري-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی25.3918.718.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.65.191زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5947مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران کرج426.714.6977.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.8900مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9755مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد17.3914.6904
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
13.39-5.0913.39زن-بروجرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11203مهندسی معماری-روزانه-دانشگاه بناب10.69838.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6900زن-بناب
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17293مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک يزد – شهيد صدوقي22.746.73624
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-2.90مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17789مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س)10.6924400
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19559مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران آمل -علامه حسن زاده آملی17.3914.691.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.60-0.89مرد-آمل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21279مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران محموداباد-9.313.3917.39-13.3
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.25.19-3.79مرد-محمود آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
22521مهندسي حرفه اي معماري-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک تبريز014.69240
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-تبریز
5/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …