رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7834 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 37.4 74.69 32 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20 17.79 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8784 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 30.7 62.7 68 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 19.39 27.79 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9578 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 34.7 34.7 34.7 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 36.7 12.3 7.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11398 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 22.7 38.7 48 24 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 16 7.8 10.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11819 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 66.69 52 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.19 26 43.4 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12411 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 18.7 37.4 36 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 17.39 20 19.1 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16139 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 9.39 58.7 42.7 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 18.7 11.19 14.3 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17223 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2.7 33.4 52 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 14.69 11.19 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19489 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 24 28 58.7 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 11.39 0 8.6 زن-گناباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15424 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 17.39 54.7 48 18.7 46.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 27.39 21.2 23.89 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17699 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 38.7 64 48 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 20 3.5 26.7 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18860 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 14.69 33.4 70.69 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 43.4 -2.2 35.29 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21918 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 24 30.7 62.7 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 36.7 18.89 13.39 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22304 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25.39 44 57.4 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 8 19.6 18.1 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22582 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 8 56 46.7 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 49.4 35.7 11.5 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24137 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 30.7 49.4 56 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 12.69 5.59 24.79 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24757 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 14.69 50.7 56 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 27.39 14.5 13.39 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25394 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 26.7 36 25.39 33.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 8.69 13.39 21 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26162 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 24 44 52 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 20.7 -6.59 24.79 زن-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49902 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 13.39 38.7 22.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 14 11.19 -1.89 مرد-ایرانشهر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11745 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 25.39 81.4 73.4 0 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16.7 31.2 10.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16412 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33.4 36 60 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 32.7 13.39 16.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18412 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 29.39 58.7 28 16 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 10 14.5 27.7 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18567 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 16 50.7 54.7 14.69 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 10.69 8.1 13.39 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19067 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 36 41.4 72 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 16.7 20 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20907 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 22.7 41.4 38.7 16 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 30.7 11.19 7.69 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22411 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 8 66.69 49.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 34.7 28.89 7.69 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23778 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی شوشتر 28 56 69.4 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 17.39 27.79 12.39 زن-شوشتر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26798 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 16 12 49.4 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 2.7 13.39 21 زن-ایرانشهر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …