رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7834مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران37.474.693270.695.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
162017.7932.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8784مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران30.762.76877.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6919.3927.7933.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9578مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج34.734.734.7680
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6936.712.37.69مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11398مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز22.738.748244
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.69167.810.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11819مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران26.766.695273.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.192643.414.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12411مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین18.737.43666.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1617.392019.1زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16139مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج9.3958.742.7800
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
818.711.1914.3مرد-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17223مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین2.733.452280
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1614.6911.198.6زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19489مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد242858.737.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2411.3908.6زن-گناباد

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15424مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز17.3954.74818.746.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
827.3921.223.89مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17699مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز38.76448400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.69203.526.7زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18860مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان14.6933.470.69440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
443.4-2.235.29زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21918مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان2430.762.714.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6936.718.8913.39مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22304مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین25.394457.4560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.7819.618.1زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22582مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج85646.7200
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
449.435.711.5مرد-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24137مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس30.749.45646.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
012.695.5924.79زن-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24757مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه14.6950.756520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
827.3914.513.39مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25394مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم26.73625.3933.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
128.6913.3921زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26162مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان244452160
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1220.7-6.5924.79زن-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
49902مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر13.3938.722.7-1.290
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.691411.19-1.89مرد-ایرانشهر

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11745مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز25.3981.473.4025.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2016.731.210.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16412مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز33.43660320
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.432.713.3916.2زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18412مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان29.3958.728161.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
81014.527.7زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18567مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان1650.754.714.6916
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
810.698.113.39مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19067مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه3641.4729.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
01816.720زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20907مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز22.741.438.7168
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6930.711.197.69زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22411مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل866.6949.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
834.728.897.69مرد-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23778مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی شوشتر285669.4200
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.2917.3927.7912.39زن-شوشتر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26798مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر161249.413.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.72.713.3921زن-ایرانشهر
5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …