رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7834 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 37.4 74.69 32 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20 17.79 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8784 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 30.7 62.7 68 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 19.39 27.79 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9578 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 34.7 34.7 34.7 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 36.7 12.3 7.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11398 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 22.7 38.7 48 24 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 16 7.8 10.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11819 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 66.69 52 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.19 26 43.4 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12411 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 18.7 37.4 36 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 17.39 20 19.1 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16139 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 9.39 58.7 42.7 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 18.7 11.19 14.3 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17223 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2.7 33.4 52 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 14.69 11.19 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19489 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 24 28 58.7 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 11.39 0 8.6 زن-گناباد

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15424 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 17.39 54.7 48 18.7 46.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 27.39 21.2 23.89 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17699 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 38.7 64 48 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 20 3.5 26.7 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18860 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 14.69 33.4 70.69 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 43.4 -2.2 35.29 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21918 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 24 30.7 62.7 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 36.7 18.89 13.39 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22304 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25.39 44 57.4 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 8 19.6 18.1 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22582 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 8 56 46.7 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 49.4 35.7 11.5 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24137 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 30.7 49.4 56 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 12.69 5.59 24.79 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24757 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 14.69 50.7 56 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 27.39 14.5 13.39 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25394 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 26.7 36 25.39 33.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 8.69 13.39 21 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26162 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 24 44 52 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 20.7 -6.59 24.79 زن-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49902 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 13.39 38.7 22.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 14 11.19 -1.89 مرد-ایرانشهر

رتبه های مورد نیاز قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11745 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 25.39 81.4 73.4 0 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16.7 31.2 10.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16412 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33.4 36 60 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 32.7 13.39 16.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18412 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 29.39 58.7 28 16 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 10 14.5 27.7 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18567 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 16 50.7 54.7 14.69 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 10.69 8.1 13.39 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19067 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 36 41.4 72 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 16.7 20 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20907 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 22.7 41.4 38.7 16 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 30.7 11.19 7.69 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22411 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 8 66.69 49.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 34.7 28.89 7.69 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23778 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی شوشتر 28 56 69.4 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 17.39 27.79 12.39 زن-شوشتر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26798 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 16 12 49.4 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 2.7 13.39 21 زن-ایرانشهر

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …