رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی بهداشت عمومی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی بهداشت عمومی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی بهداشت عمومی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای بهداشت عمومی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7120بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران3258.753.4680
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1229.3937.7923.89زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10549بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد206857.425.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3928.724.517.2زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13263بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران1222.734.717.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2419.39108.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14317بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه41.45681.4120
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
414.694.59.6زن-تربت حیدریه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15821بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال21.39244018.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1213.399.1924.79زن-خلخال

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14090بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران34.766.6974.6974.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.69368.119.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17285بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج22.74021.3957.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2710.6926.728.6زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18706بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه26.733.442.7400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
019.3918.8924.79زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19958بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان166464520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
426.712.312.39زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20681بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد18.76478.69240
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
813.391027.7زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22417بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین2438.758.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
8161018.1زن-خمین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22488بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز409.3933.4202.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1631.394.511.5زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22682بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار205629.3913.392.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.430.76.692.9زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24740بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین2453.449.486.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
84.6921.222.89مرد-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25029بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت10.693218.733.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.397.42024.79مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28060بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان22.745.462.75.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
206.6918.899.6زن-سیرجان

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13881بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران21.3914.696.6917.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
47.527.391018.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14312بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز3662.753.413.3928
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
828.7023.89زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14912بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه29.395666.693629.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.731.3915.69.6زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15299بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه13.3945.436820
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1239.45.5917.2مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16064بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت3249.45221.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82811.1914.3زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16743بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان18.72073.4024
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
415.392325.79زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16992بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد21.3937.45642.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693011.1915.3زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17609بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه2434.733.426.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
34.784.522.89مرد-مراغه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18070بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان26.72862.780
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
418.718.8916.2زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18115بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا29.39484417.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
43817.2910.5زن-فسا
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19758بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی اسفراین2037.418.79.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6916.724.217.2زن-اسفراین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20692بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال2838.738.7017.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6926.76.6912.39زن-خلخال
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
34653بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان4045.446.71624
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0103.47.69زن-زاهدان
4.5/5 - (8 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …