رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی بهداشت عمومی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی بهداشت عمومی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی بهداشت عمومی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای بهداشت عمومی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7120 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 32 58.7 53.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 29.39 37.79 23.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10549 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 68 57.4 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 28.7 24.5 17.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13263 بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 12 22.7 34.7 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 19.39 10 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14317 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 41.4 56 81.4 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 14.69 4.5 9.6 زن-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15821 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال 21.39 24 40 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 13.39 9.19 24.79 زن-خلخال

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14090 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 34.7 66.69 74.69 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 36 8.1 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17285 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 22.7 40 21.39 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
27 10.69 26.7 28.6 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18706 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26.7 33.4 42.7 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 19.39 18.89 24.79 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19958 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 16 64 64 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26.7 12.3 12.39 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20681 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 18.7 64 78.69 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 13.39 10 27.7 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22417 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین 24 38.7 58.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 16 10 18.1 زن-خمین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22488 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 40 9.39 33.4 20 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 31.39 4.5 11.5 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22682 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 20 56 29.39 13.39 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 30.7 6.69 2.9 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24740 بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 24 53.4 49.4 8 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 4.69 21.2 22.89 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25029 بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 10.69 32 18.7 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 7.4 20 24.79 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28060 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 22.7 45.4 62.7 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 6.69 18.89 9.6 زن-سیرجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی بهداشت عمومی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت عمومی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت عمومی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13881 بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 21.39 14.69 6.69 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
47.5 27.39 10 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14312 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 62.7 53.4 13.39 28
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 28.7 0 23.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14912 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 29.39 56 66.69 36 29.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 31.39 15.6 9.6 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15299 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 13.39 45.4 36 8 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 39.4 5.59 17.2 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16064 بهداشت عمومی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 32 49.4 52 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 28 11.19 14.3 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16743 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 18.7 20 73.4 0 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 15.39 23 25.79 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16992 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 21.39 37.4 56 4 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 30 11.19 15.3 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17609 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه 24 34.7 33.4 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 8 4.5 22.89 مرد-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18070 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 26.7 28 62.7 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 18.7 18.89 16.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18115 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا 29.39 48 44 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 38 17.29 10.5 زن-فسا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19758 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی اسفراین 20 37.4 18.7 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 16.7 24.2 17.2 زن-اسفراین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20692 بهداشت عمومی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال 28 38.7 38.7 0 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 26.7 6.69 12.39 زن-خلخال
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34653 بهداشت عمومی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 40 45.4 46.7 16 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 10 3.4 7.69 زن-زاهدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (8 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …