رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 هنرهای نمایشی و سینما، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 1 : رشته کارگردانی نمایش
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 2 : رشته سینما
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 4 : رشته بازیگری
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 6: رشته رادیو

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
3 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تهران – روزانه
18 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1126 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
2 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تهران – روزانه
89 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 3 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تهران – روزانه
424 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1411 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بازیگری بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 4 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
1225 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 5 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
46 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – تهیه کنندگی نمایشی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته رادیو بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – رادیو – نویسندگی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …