رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 هنرهای نمایشی و سینما، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 1 : رشته کارگردانی نمایش
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 2 : رشته سینما
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 4 : رشته بازیگری
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 6: رشته رادیو

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
3 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تهران – روزانه
18 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1126 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
2 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تهران – روزانه
89 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 3 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تهران – روزانه
424 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1411 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بازیگری بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 4 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
1225 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 5 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
46 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – تهیه کنندگی نمایشی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته رادیو بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – رادیو – نویسندگی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400 و محل قبولی

رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد زبان عربی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …