دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مکانیک

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی مکانیک ساخت و تولید
جوش
2 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
نگهداری و پایش تجهیزات
تسلیحات سلاح و مهمات
مهندسی هوافضا فناوری ماهواره
آیرودینامیک
مهندسی ماشین های ریلی
3 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی چرخه سوخت
مهندسی احتراق
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
4 مهندسی پزشکی بیومکانیک
توان بخشی
ورزش
5 مهندسی مکانیک مواد مرکب
دریا
مهندسی خودرو قوای محرکه خودرو
6 مهندسی مکانیک طراحی و ساخت خودرو
مهندسی خودرو طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
7 مهندسی خودرو سازه و بدنه خودرو
8 مهندسی مکاترونیک
9 مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید + جوش)
زبان 1
ریاضیات 3
حرارت و سیالات 2
جامدات 3
دینامیک 2
ساخت و تولید 4
جمع کل 15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی و هوافضا و ماشین های ریلی)
زبان 1
ریاضیات 2
حرارت و سیالات 2
جامدات 3
دینامیک 3
جمع کل 11

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی و سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای مهندسی احتراق و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی)
زبان 1
ریاضیات 2
حرارت و سیالات 3
جامدات 2
دینامیک 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی مکانیک (مهندسی پزشکی با گرایش های بیومکانیک، مهندسی ورزش و مهندسی توانبخشی)
زبان 3
ریاضیات 4
حرارت و سیالات 3
جامدات 4
دینامیک یا مبانی بیومکانیک 3
ساخت و تولید یا دروس پایه پزشکی شامل فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی 3
جمع کل 20

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی مکانیک (مواد مرکب و مهندسی دریا)
زبان 2
ریاضیات 3
حرارت و سیالات 3
جامدات 3
دینامیک 2
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی مکانیک (طراحی و ساخت خودرو)
زبان 2
ریاضیات 3
حرارت و سیالات 1
جامدات 3
دینامیک 4
جمع کل 13

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مهندسی خودرو (سازه و بدنه خودرو)
زبان 2
ریاضیات 3
حرارت و سیالات 2
جامدات 4
دینامیک 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مهندسی مکانیک(مهندسی مکاترونیک)
زبان 1
ریاضیات 2
حرارت و سیالات 2
جامدات 2
دینامیک 3
ساخت و تولید 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مهندسی مکانیک (مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک)
زبان 1
ریاضیات 2
حرارت و سیالات 1
جامدات 2
دینامیک 1
ساخت و تولید 4
جمع کل 11

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …