دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم اجتماعی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مردم شناسی
2 جمعیت شناسی
3 جامعه شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی ورزشی
4 پژوهش علوم اجتماعی
5 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
6 مطالعات فرهنگی
مدیریت راهبردی فرهنگ
7 مطالعات جوانان
مطالعات اوقات فراغت مدیریت
برنامه ریزی فضایی
فرهنگ و تمدن
8 برنامه ریزی توسعه منطقه ای
گردشگری مذهبی
توسعه محلی شهری
روستایی
9 برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
10 دانش اجتماعی مسلمین
11 فلسفه علوم اجتماعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی (مردم شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی 3
جمع کل 9

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی (پژوهش علوم اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 4
نظریه های جامعه شناسی 2
آمار و ریاضی 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی رفاه اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی 4
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات فرهنگی / مدیریت راهبردی فرهنگ)
زبان 2
روش تحقیق 1
نظریه های جامعه شناسی 1
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 2
مردم شناسی فرهنگی 1
جمع کل 7

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات جوانان)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 2
نظریه های مطالعات جوانان 2
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی توسعه منطقه ای)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی گردشگری)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم 4
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی (دانش اجتماعی مسلمین)
زبان 2
روش تحقیق 3
نظریه های جامعه شناسی 2
دانش اجتماعی مسلمین 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی (فلسفه علوم اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 3
فلسفه اسلامی 3
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …