دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زمین شناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم زمین پترولوژی
2 علوم زمین زمین شناسی اقتصادی
3 علوم زمین زمین ساخت (تکتونیک)
4 علوم زمین آب زمین شناسی
5 علوم زمین چینه نگاری و دیرینه شناسی
6 علوم زمین رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
7 علوم زمین زمین شناسی نفت
8 علوم زمین زمین شناسی مهندسی
9 علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی
10 علوم زمین زمین شیمی
11 علوم زمین سنجش از دور زمین شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئوشیمی 1
سنگ شناسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 1
سنگ شناسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی (زمین ساخت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 3
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی (آب زمین شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
دیرینه شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی نفت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)
زبان 2
آب های زیرزمینی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی زیست محیطی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 1
ژئوشیمی 2
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
زمین شناسی زیست محیطی 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی (زمین شیمی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 2
سنگ شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 2
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی (سنجش از دور زمین شناختی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 7

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …