دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد جغرافیا

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 آب و هواشناسی سینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
2 ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
4 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی-فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
5 برنامه ریزی آمایش سرزمین
6 مخاطرات طبیعی
7 جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا
ژئوپلیتیک
مطالعات ایران
ژئوپلیتیک
8 جغرافیا و دفاع مقدس
جغرافیای نظامی
9 طبیعت گردی (اکوتوریسم)
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری روستایی

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا (آب و هواشناسی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 3
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 1
جمع کل 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا (ژئومورفولوژی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 3
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 1
جمع کل 11

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 3
برنامه ریزی شهری 2
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 3
برنامه ریزی روستایی 2
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا (برنامه ریزی آمایش سرزمین)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
برنامه ریزی شهری 1
برنامه ریزی روستایی 1
برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا (مخاطرات محیطی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 1
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 1
مخاطرات طبیعی و انسانی 3
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا (جغرافیای سیاسی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) 3
ژئوپلیتیک 2
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا (جغرافیا و دفاع مقدس)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 1
جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 1
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 3
جمع کل 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …