دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد جغرافیا

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 آب و هواشناسی سینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
2 ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
4 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی-فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
5 برنامه ریزی آمایش سرزمین
6 مخاطرات طبیعی
7 جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا
ژئوپلیتیک
مطالعات ایران
ژئوپلیتیک
8 جغرافیا و دفاع مقدس
جغرافیای نظامی
9 طبیعت گردی (اکوتوریسم)
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری روستایی

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا (آب و هواشناسی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 3
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 1
جمع کل 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا (ژئومورفولوژی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 3
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 1
جمع کل 11

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 3
برنامه ریزی شهری 2
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 3
برنامه ریزی روستایی 2
جمع کل 9

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا (برنامه ریزی آمایش سرزمین)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
برنامه ریزی شهری 1
برنامه ریزی روستایی 1
برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا (مخاطرات محیطی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 1
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 1
مخاطرات طبیعی و انسانی 3
جمع کل 9

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا (جغرافیای سیاسی)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) 3
ژئوپلیتیک 2
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا (جغرافیا و دفاع مقدس)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 1
جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری)
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) 1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 1
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 3
جمع کل 8

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …