دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد تربیت بدنی

کد ضریب های کنکور ارشد تربیت بدنی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد تربیت بدنی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1رفتار حرکتیرشد حرکتی
یادگیری و کنترل حرکتی
آموزش تربیت بدنی
2فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
3بیومکانیک ورزشی
4آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحیتمرینات اصلاحی
آسیب شناسی ورزشی
تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین
5مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
مديريت رويدادها و گردشگری ورزشی
مديريت سازمان ها و باشگاه های ورزشی
6روانشناسی ورزشی
7جامعه شناسی ورزش

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1402

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد رفتار حرکتی  1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی4
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
روانشناسی ورزشی
2
جمع کل ضرایب14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب دو مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی4
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد بیومکانیک ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی4
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی4
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مدیریت ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی4
تاريخ تربيت بدنی و ورزش
2
جمع کل ضرایب14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی2
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
مبانی روانی اجتماعی تربيت بدنی و ورزش3
روانشناسی ورزشی4
جمع کل ضرایب17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد تربیت بدنی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد جامعه شناسی ورزش 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 7 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی3
تاريخ تربيت بدنی و ورزش2
مبانی روانی اجتماعی تربيت بدنی و ورزش3
روانشناسی ورزشی2
جمع کل ضرایب14
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …