دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1 زیست شناسی سلولی و مولکولی
2ژنتیک
3میکروبیولوژیميكروارگانيسم های بيماری زا
صنعتی
محیطی
سیستماتیک و بوم شناسی
4بیوشیمی
بيوتروريسم
علوم جرم شناسی امنيتی
5بیوفیزیک
6زیست فناوریمیکروبی
مولکولی
7زیست فناوریدریا
8زیست فناوریصنعت و محیط زیست
9آموزش زیست شناسی
10نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)
11زیست فناوری
ریززیست فناوری
انسان شناسی زیستی
فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست سلولی و مولکولی
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی4
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2
بيوفيزيک
2
جمع کل19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست سلولی و مولکولی (ژنتیک)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک4
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
بیوفیزیک1
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست سلولی و مولکولی (میکروبیولوژی)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی1
میکروبیولوژی4
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی(بیوشیمی، بيوتروريسم و علوم جرم شناسی امنيتی)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی4
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی1
بیوفیزیک2
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی(بیوفیزیک)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک1
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی3
میکروبیولوژی1
بیوفیزیک4
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست سلولی و مولکولی (میکروبی و مولکولی)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی3
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1
بیوفیزیک1
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زیست سلولی و مولکولی (دریا)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک3
بیوشیمی3
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
مجموعه زيست شناسی دريا3
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زیست سلولی و مولکولی (صنعت و محیط زیست)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی1
میکروبیولوژی3
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی2
بیوفیزیک1
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زیست سلولی و مولکولی (آموزش زیست شناسی)
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی2
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی1
بیوفیزیک1
مجموعه زیست شناسی دریایی1
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.  

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی(نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام))
زبان2
مجموعه زیست شناسی2
ژنتیک2
بیوشیمی1
زیست شناسی سلولی و مولکولی3
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی1
بیوفیزیک1
مجموعه زیست شناسی دریایی2
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زیست سلولی و مولکولی (زیست فناوری، ریززیست فناوری، انسان شناسی زیستی و فناوری سلول های بنيادی و بازسازی بافت )
زبان2
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی4
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی1
جمع کل16
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …