دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوری
ریززیست فناوری
اخلاق زیستی
انسان شناسی زیستی
2 ژنتیک
3 میکروبیولوژی زیست شناسی میکروب های بیماری زا
صنعتی
بیوسیستماتیک و بوم شناسی
محیطی
4 بیوشیمی
5 بیوفیزیک
6 زیست فناوری میکروبی
مولکولی
7 زیست فناوری دریا
8 زیست فناوری صنعت و محیط زیست
9 آموزش زیست شناسی
10 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست سلولی و مولکولی
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 2
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 4
میکروبیولوژی 2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی 1
جمع کل 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست سلولی و مولکولی (ژنتیک)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 4
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2
میکروبیولوژی 2
بیوفیزیک 1
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست سلولی و مولکولی (میکروبیولوژی)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 2
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1
میکروبیولوژی 4
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی 2
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی/بیوشیمی
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 2
بیوشیمی 4
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2
میکروبیولوژی 1
بیوفیزیک 2
جمع کل 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی/بیوفیزیک
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 1
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 3
میکروبیولوژی 1
بیوفیزیک 4
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زیست سلولی و مولکولی (بیوتکنولوژی)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 1
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 3
میکروبیولوژی 1
بیوفیزیک 4
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 67 ارشد زیست سلولی و مولکولی (ریززیست فناوری)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 2
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 4
میکروبیولوژی 2
بیوفیزیک 1
جمع کل 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 (ارشد آموزش زیست شناسی)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 3
ژنتیک 2
بیوشیمی 2
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2
میکروبیولوژی 2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی 1
بیوفیزیک 1
مجموعه زیست شناسی دریایی 1
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 (نانوبیوممتیک)
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 2
ژنتیک 2
بیوشیمی 1
زیست شناسی سلولی و مولکولی 3
میکروبیولوژی 2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی 1
بیوفیزیک 1
مجموعه زیست شناسی دریایی 2
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی شامل جدول زیر است.  

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی/نانوبیوممتیک
زبان 2
مجموعه زیست شناسی 2
ژنتیک 2
بیوشیمی 1
زیست شناسی سلولی و مولکولی 3
میکروبیولوژی 2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی 1
بیوفیزیک 1
مجموعه زیست شناسی دریایی 2
جمع کل 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …