آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی معدن کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی معدن مناطق 1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی معدن کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی معدن چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3813 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران 22.7 52 68 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16 34.09 6.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4630 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 42.7 52 94.69 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 14.89 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9477 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 29.39 18.7 16 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.79 10.39 10.5 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17025 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 28 16 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 4.5 0 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18526 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه کاشان 30.7 40 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 3.9 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20986 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد -4 12 13.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 7.5 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24007 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه زنجان 4 6.69 4 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27295 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک -4 13.39 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 -0.69 -1.89 مرد-اراک

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2734 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران 54.7 66.69 60 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 13.39 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10814 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 22.7 8 42.7 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 2.9 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13058 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 0 24 30.7 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -0.69 10.5 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13420 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1.39 0 -2.59 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 14.1 5.8 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22752 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد 1.39 6.69 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 -0.69 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
29670 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه بیرجند 4 -1.29 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 2.29 0 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
30442 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک -2.59 0 1.39 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 2.9 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
31008 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه ملایر 8 10.69 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
34108 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 0 10.69 4 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -1.39 4.8 مرد-ارومیه

آخرین رتبه های قبولی مهندسی معدن منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی معدن سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی معدن منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3213 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه تهران 25.39 50.7 12 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 6 13.39 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6485 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 20 0 36 46.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 2.29 2.9 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7507 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 28 13.39 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7794 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه یزد 6.69 20 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 3.79 4.8 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16278 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 14.69 1.39 18.7 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -2.9 10.5 مرد-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20512 مهندسی معدن-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 1.39 6.69 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 مرد-خرم آباد

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …