آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی مواد و متالورژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1178مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران50.76889.481.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2249.716.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1772مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران30.773.446.728
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
30.394022مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2289مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران38.7528478.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.529.732.4مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2781مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران33.45.437.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
22.572.5911.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2792مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران1649.46417.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.848.222.89مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3060مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران22.786.6954.753.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
19.3917.119.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3551مهندسی مواد و متالورژی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران25.3934.770.6933.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1437.7912.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5495مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان482433.410.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
76.6945.79مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7755مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد37.440760
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.53.7916.2زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7983مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد-4030.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
17.8918.619.1مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12094مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل36363218.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.3-2.212.39زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13732مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز17.3918.74434.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.692.290زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19320مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز16161268
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-0.6912.39مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20140مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز26.737.429.3932
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-0.69-1.89مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
22541مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه13.3917.39-2.5944
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.89-1.39-1.89مرد-کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1449مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران406054.789.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.8936.2928.6مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1875مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران4841.454.738.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1424.518.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2343مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران6853.449.461.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.696.6920زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2875مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران846.746.710.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
17.131.211.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3579مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان22.748320
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.8920.7918.1مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4134مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز49.429.3948-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.398.1919.1زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8412مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد38.75638.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4010.5زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9619مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد34.738.742.74
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.80.817.2مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13437مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سمنان33.449.410.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.41.50زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14584مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان13.3918.710.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7-0.695.8مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14670مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز21.3929.3917.39-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
21.79-1.39-8.5مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15070مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز208284
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
700مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17496مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان25.398165.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.402.9زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17894مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان128056
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9-0.690مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
18006مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان9.3925.3913.3945.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.91.5-0.89زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
25009مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه21.3906.6948
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
01.50زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
26383مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان02826.71.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.60-1.89زن-زنجان

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1054مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران61.478.6969.440
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.095.1910.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3191مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تبریز38.741.450.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.25.197.69مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5557مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان9.3917.3928-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
71.52مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5835مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز33.434.737.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8-0.695.8زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9336مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان14.69282825.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.691.523.89زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9458مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز5.4126.6914.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-1.5310.5مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24650مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان02.7160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-زاهدان
5/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …