آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی مواد و متالورژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1178 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 50.7 68 89.4 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22 49.7 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1772 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 73.4 46.7 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 40 22 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2289 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 38.7 52 84 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 29.7 32.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2781 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 33.4 5.4 37.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.5 72.59 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2792 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 16 49.4 64 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 48.2 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3060 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 22.7 86.69 54.7 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 17.1 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3551 مهندسی مواد و متالورژی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 25.39 34.7 70.69 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 37.79 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5495 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 48 24 33.4 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 6.69 45.79 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7755 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 37.4 40 76 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3.79 16.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7983 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد -4 0 30.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 18.6 19.1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12094 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 36 36 32 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 -2.2 12.39 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13732 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 17.39 18.7 44 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 2.29 0 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19320 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 16 16 12 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 12.39 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20140 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 26.7 37.4 29.39 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -0.69 -1.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22541 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 13.39 17.39 -2.59 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 -1.39 -1.89 مرد-کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1449 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 40 60 54.7 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 36.29 28.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1875 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران 48 41.4 54.7 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 24.5 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2343 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 68 53.4 49.4 61.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 6.69 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2875 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 8 46.7 46.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 31.2 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3579 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 22.7 48 32 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 20.79 18.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4134 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز 49.4 29.39 48 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 8.19 19.1 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8412 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 38.7 56 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 10.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9619 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 34.7 38.7 42.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 17.2 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13437 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سمنان 33.4 49.4 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 0 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14584 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 13.39 18.7 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -0.69 5.8 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14670 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 21.39 29.39 17.39 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 -1.39 -8.5 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15070 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 20 8 28 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0 0 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17496 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان 25.39 8 16 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 2.9 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17894 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 8 0 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 0 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18006 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 9.39 25.39 13.39 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 1.5 -0.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25009 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 21.39 0 6.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 1.5 0 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26383 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 0 28 26.7 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 -1.89 زن-زنجان

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1054 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 61.4 78.69 69.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 5.19 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3191 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تبریز 38.7 41.4 50.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 5.19 7.69 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5557 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 9.39 17.39 28 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 1.5 2 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5835 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز 33.4 34.7 37.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -0.69 5.8 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9336 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 14.69 28 28 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 1.5 23.89 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9458 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 5.4 12 6.69 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3 10.5 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24650 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 0 2.7 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-زاهدان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …