آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی مواد و متالورژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1178 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 50.7 68 89.4 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22 49.7 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1772 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 73.4 46.7 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 40 22 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2289 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 38.7 52 84 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 29.7 32.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2781 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 33.4 5.4 37.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.5 72.59 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2792 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 16 49.4 64 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 48.2 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3060 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 22.7 86.69 54.7 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 17.1 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3551 مهندسی مواد و متالورژی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 25.39 34.7 70.69 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 37.79 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5495 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 48 24 33.4 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 6.69 45.79 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7755 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 37.4 40 76 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3.79 16.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7983 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد -4 0 30.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 18.6 19.1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12094 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 36 36 32 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 -2.2 12.39 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13732 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 17.39 18.7 44 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 2.29 0 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19320 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 16 16 12 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 12.39 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20140 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 26.7 37.4 29.39 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -0.69 -1.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22541 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 13.39 17.39 -2.59 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 -1.39 -1.89 مرد-کرمانشاه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1449 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 40 60 54.7 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 36.29 28.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1875 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تهران 48 41.4 54.7 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 24.5 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2343 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 68 53.4 49.4 61.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 6.69 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2875 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 8 46.7 46.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 31.2 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3579 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 22.7 48 32 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 20.79 18.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4134 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز 49.4 29.39 48 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 8.19 19.1 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8412 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 38.7 56 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 10.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9619 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 34.7 38.7 42.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 17.2 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13437 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سمنان 33.4 49.4 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 0 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14584 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 13.39 18.7 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -0.69 5.8 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14670 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 21.39 29.39 17.39 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 -1.39 -8.5 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15070 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 20 8 28 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0 0 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17496 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان 25.39 8 16 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 2.9 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17894 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 8 0 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 0 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18006 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 9.39 25.39 13.39 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 1.5 -0.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25009 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 21.39 0 6.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 1.5 0 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26383 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 0 28 26.7 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 -1.89 زن-زنجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی مواد و متالورژی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1054 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 61.4 78.69 69.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 5.19 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3191 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه تبریز 38.7 41.4 50.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 5.19 7.69 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5557 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 9.39 17.39 28 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 1.5 2 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5835 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شیراز 33.4 34.7 37.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -0.69 5.8 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9336 مهندسی مواد و متالورژی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 14.69 28 28 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 1.5 23.89 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9458 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 5.4 12 6.69 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3 10.5 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24650 مهندسی مواد و متالورژی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 0 2.7 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-زاهدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …