وبلاگ
تخمین رتبه ارشد شنوایی شناسی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد شنوایی شناسی 1400

تخمین رتبه ارشد شنوایی شناسی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد شنوایی شناسی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400

تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد سلامت و ترافیک 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد سلامت و ترافیک 1400

تخمین رتبه ارشد سلامت و ترافیک 1400 اساس تخمین رتبه ارشد سلامت و ترافیک در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد سلامت سالمندی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد سلامت سالمندی 1400

تخمین رتبه ارشد سلامت سالمندی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد سلامت سالمندی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه) 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد ژورنالیسم پزشکی 1400

تخمین رتبه ارشد ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه) 1400 اساس تخمین رتبه ارشد ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه) در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 1400

تخمین رتبه ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 1400 اساس تخمین رتبه ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد بینایی سنجی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد بینایی سنجی 1400

تخمین رتبه ارشد بینایی سنجی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد بینایی سنجی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1400

تخمین رتبه ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 1400 اساس تخمین رتبه ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA) در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد انفورماتیک پزشکی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد انفورماتیک پزشکی 1400

تخمین رتبه ارشد انفورماتیک پزشکی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه