منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4

منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

رتبه های قبولی سایر رشته های ریاضی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هواپیما در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
13

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب …

رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت مالی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت …

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته مدیریت در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400 رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب …

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …