انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1

انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1 انتخاب رشته ارشد مجموعه علوم ازمایشگاهی 1 در سال 99، علاوه بر تحت تاثیر بودن شرایط کرونایی، تحت تاثیر داوطلبان تغییر رشته ای از رشته های شیمی و زیست شناسی نیز هست. ارشد علوم ازمایشگاهی 1 بیشترین تعداد تغییر رشته ای از وزارت …

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99 انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته روانشناسی وزارت بهداشت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود …

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش …

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99 انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل …

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99 انتخاب رشته ارشد زبان شناسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد زبان شناسی با کد 1110 دسته بندی شده …

انتخاب رشته ارشد صنایع ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد صنایع 99

انتخاب رشته ارشد صنایع 99 انتخاب رشته ارشد صنایع در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد صنایع از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته صنایع با کد 1259 دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99 انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته فیزیوتراپی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و …

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99 انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد علوم سیاسی با کد 1130 دسته بندی شده …

انتخاب رشته ارشد شیمی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد شیمی 99

انتخاب رشته ارشد شیمی 99 انتخاب رشته ارشد شیمی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد شیمی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته شیمی با کد 1203  دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …