کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار در سهمیه های ایثارگری 5و 25 درصدو
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مدیریت کسب و کار (MBA)، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

تحلیل کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 و 1400  را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 2 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-1401

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) 1400 کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA)-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه MBA مدیریت کسب و کار، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت کسب و کار است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه MBA مدیریت کسب و کار براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد MBA مدیریت کسب و کار در سال 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد MBA مدیریت کسب و کار (سال 1400)

درسضریب
زبان تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت كسب و كار1
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت2
ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در کد ضریب 1: رشته مدیریت کسب و کار

رتبهرتبه کشوریزبان تخصصیاستعداد و آمادگی تحصیلیریاضیات عمومی 1و2 
96883.2060.0732.66
118436.9842.4065.34
2213627.7435.3356.32
302564.6261.8331.54
3339520.8044.1738.30
9216490.5817.6743.93
10125120.0030.00-5.55
10425410.0021.674.44
151300234.0930.92-1.12
204356913.8627.383.38
2183895-1.1436.220.00
26441400.0014.1315.77

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA) 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته مدیریت کسب و کار در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب یک: رشته مدیریت کسب و کار 

رتبهرتبه کشوريزباناستعداد و آمادگی تحصیلیریاضیات عمومی
1712788.0062.3436.66
3524639.1244.0073.34
5036229.3436.6663.22
553904.8864.1635.40
6544822.0045.8442.1400
1058800.6218.3449.31
162134236.0632.09-1.25
173154714.6628.413.80
1951757-1.2137.590.00
24722750.0014.6617.70
273250230.5611.91-1.25
34531250.0013.757.59
387347029.940.000.00
40236250.0014.660.00
42538530.0011.913.80
4434030-0.6110.093.80
44740550.0012.840.00
458415412.225.500.00
51847893.062.750.00
51948160.002.750.00
54952200.004.590.00
55552720.007.340.00
56553693.665.50-1.25
5775590-3.0510.090.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب یک: رشته مدیریت کسب و کار 

رتبهرتبه کشوريزباناستعداد و آمادگی تحصیلیریاضیات عمومی
5613520.0046.750.00
11526950.6217.417.59

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA)-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه MBA مدیریت کسب و کار، کد ضریب دو مربوط به رشته مدیریت امور شهری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه MBA مدیریت کسب و کار براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد MBA مدیریت کسب و کار در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد MBA مدیریت کسب و کار (سال 99)

درسضریب
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت امور شهری2
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت2
دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی2
نظریه های عمومی مدیریت2
زبان فارسی1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبهرتبه کشوريزباناستعداد و آمادگی تحصیلیدانش مسائل روزنظریه‌های عمومی مدیریتزبان فارسی
374031.8462.340.000.000.00
454600.0064.160.000.000.00
908870.0037.591.464.1919.06
15014000.0045.840.000.000.00
17316833.0614.660.0010.4719.06
180171624.4410.090.000.0011.74
21521030.0044.000.000.000.00
23522970.0036.660.000.000.00
28529630.0028.410.000.000.00
28629697.9411.910.00-3.1419.06
29530140.0012.8411.74-5.230.00
30230590.0032.090.000.000.00
34134668.562.750.002.0910.26
36037090.0013.757.34-6.272.94
37438749.164.594.40-1.030.00
38539360.0018.340.000.000.00
40541150.00-1.834.40-2.0819.06
419147750.002.754.400.000.00
422548104.887.342.940.000.00
430548900.0014.66-1.450.000.00
480553890.0011.910.000.000.00
550960940.005.500.000.000.00
570762920.005.500.000.000.00
59416525-3.6510.09-2.93-2.082.94

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 99 در کد ضریب 2: رشته مدیریت امور شهری

رتبهرتبه کشوريزباناستعداد و آمادگی تحصیلی دانش مسائل روزنظریه‌های عمومی مدیریتزبان فارسی
2121.7544.6335.0016.0035.00
459853051.5214.390.000.000.00
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …