کارنامه های ارشد شهرسازی در سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد شهرسازی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

تحلیل کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) براساس دفترچه ارشد 1400-99، 1 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99

در ارشد مجموعه شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، کد ضریب یک مربوط به رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه شهرسازی (برنامه ریزی شهری) براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) در سال 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) (سال 99)

درسضریب
زبان2
مباحث عمومی شهر سازی ایران3
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری3
تاریخ شهر و شهر سازی2
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی2

توجه داشته باشید که در گرایش های رشته شهرسازی یا همان برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، آزمون عملی تشریحی وجود دارد که با ضریب 4 بر روی رتبه نهایی داوطلب تأثیر می گذارد.


توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

رتبهرتبه کشوريزبانمباحث عمومی مبانی نظری برنامه‌ریزیتاریخ شهرآمار و روش ها و فنون برنامه ریزی
3635511.1151.113.3310.678.33
64722-5.5516.6715.56245.56

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

رتبهرتبه کشوريزبانمباحث عمومی مبانی نظری برنامه‌ریزیتاریخ شهرآمار و روش ها و فنون برنامه ریزی
7921526.673.331.11-1.322.78
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …