کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مجموعه علوم تغذیه 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1401-1400 برای داوطلبان ارشد تغذیه سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد تغذیه ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد تغذیه بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد تغذیه
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد تغذیه
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد تغذیه
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد تغذیه

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1401-1400

کنکور ارشد تغذیه ۱۴۰۰ به صورت مجموعه تغذیه برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه 1401-1400 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد تغذیه برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد تغذیه می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد تغذیه آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه تغذیه سال 1401-1400 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد تغذیه 1401-1400

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد تغذیه 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تغذیه 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه بالینی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه ورزشی 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد تغذیه 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد تغذیه است. کارنامه های ارشد تغذیه ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد تغذیه در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تغذیه 1401-1400

یک از مهم ترین گرایش ها در ارشد مجموعه تغذیه، گرایش علوم تغذیه است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد علوم تغذیه 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تغذیه کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
10 ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
13 ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
52 ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
72 ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
123 ارشد علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401-1400

گرایش علوم بهداشتی در تغذیه در مجموعه تغذیه، بعد از گرایش های تغذیه بالینی و علوم تغذیه مد نظر انتخاب دوطلبان است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
30 ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
97 ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
119 ارشد علوم بهداشتی در تغذیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – شهریه پرداز

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه بالینی 1401-1400

دیگر گرایش بسیار مهم در ارشد مجموعه تغذیه، گرایش تغذیه بالینی است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد تغذیه بالینی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد تغذیه بالینی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
7 ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
35 ارشد تغذیه بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تغذیه ورزشی 1401-1400

دیگر گرایش مهم در ارشد مجموعه تغذیه، گرایش تغذیه ورزشی است. در کارنامه های ارشد تغذیه، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد تغذیه ورزشی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد تغذیه ورزشی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
26 ارشد تغذیه ورزشی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نرم افزار انتخاب رشته ارشد تغذیه 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد تغذیه نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تغذیه 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 42
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 48
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز 65
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان 100

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تهران 45
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 81
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد 102

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد تغذیه بالینی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 33
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 62

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (2 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …