کارنامه های ارشد هنرهای موسیقی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400

کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1400، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد موسیقی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته موسیقی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد موسیقی 1400 و 1401

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دسته بندی کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد موسیقی در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1400 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد موسیقی است.

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1400 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه موسیقی 1400 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 1: رشته آهنگسازی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 4: رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته آهنگسازی 1400-کد ضریب یک

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب یک مربوط به رشته آهنگسازی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد موسیقی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک) 3
مبانی نظری موسيقی ايرانی 2
مبانی نظری موسيقی جهانی 2
هارمونی (تشريحی) 3
كنترپوان (تشريحی) 3
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی) 1
آزمون تخصصی و ساز تخصصی آهنگسازی و سرايش و شنوایی 6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبه زبان سازشناسی مبانی نظری موسیقی ایرانی مبانی نظری موسیقی جهانی هارمونی کنترپوان شناخت موسیقی ایرانی
33 80.25 20.26 86.33 45.25 15.66 5.55 25.20
36 56.65 29.65 78.89 56.65 15.23 10.00 19.65
38 73.33 48.33 95.00 70.00 28.00 0.00 16.00
40 52.22 56.67 100.00 38.33 0.00 0.00 65.00
91 50.00 30.33 56.69 30.25 0.00 0.00 9.66
218 20.33 9.66 26.36 16.66 0.00 0.00 29.60

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی 1400-کد ضریب دو

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی ایرانی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد موسیقی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک) 1
مبانی نظری موسيقی ايرانی 3
مبانی نظری موسيقی جهانی 1
هارمونی (تشريحی) 1
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی) 2
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ايرانی و سرايش و شنوايی 6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان سازشناسی مبانی نظری موسیقی ایرانی مبانی نظری موسیقی جهانی هارمونی شناخت موسیقی ایرانی
1 52.22 56.67 100.00 38.33 0.00 65.00
9 73.33 48.33 95.00 70.00 28.00 16.00
10 80.25 20.26 86.33 45.25 15.66 25.20
14 56.65 29.65 78.89 56.65 15.23 19.65
41 50.00 30.33 56.69 30.25 0.00 9.66
115 20.33 9.66 26.36 16.66 0.00 29.60

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته نوازندگی موسیقی جهانی 1400-کد ضریب سه

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 3 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی جهانی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد موسیقی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک) 2
مبانی نظری موسيقی ايرانی 1
مبانی نظری موسيقی جهانی 2
هارمونی (تشريحی) 2
كنترپوان (تشريحی) 1
آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرايش و شنوايی 6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان سازشناسی مبانی نظری موسیقی ایرانی مبانی نظری موسیقی جهانی هارمونی کنترپوان
10 73.33 48.33 95.00 70.00 28.00 0.00
24 80.25 20.26 86.33 45.25 15.66 5.55
26 56.65 29.65 78.89 56.65 15.23 10.00
48 52.22 56.67 100.00 38.33 0.00 0.00
68 50.00 30.33 56.69 30.25 0.00 0.00
228 20.33 9.66 26.36 16.66 0.00 0.00

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته موسیقی شناسی 1400-کد ضریب چهار

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 4 مربوط به رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب چهار ارشد موسیقی ( 1400)

درس ضریب
زبان 3
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک) 2
مبانی نظری موسيقی ايرانی 4
مبانی نظری موسيقی جهانی 3
مبانی اتنوموزيكولوژی 4
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی) 3
آزمون تخصصی و ساز تخصصی موسيقی شناسی و سرايش و شنوايی 6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبه زبان سازشناسی مبانی نظری موسیقی ایرانی مبانی نظری موسیقی جهانی اتنوموزیکولوژی شناخت موسیقی ایرانی
1 52.22 56.67 100.00 38.33 41.67 65.00
9 56.65 29.65 78.89 56.65 29.63 19.65
11 80.25 20.26 86.33 45.25 0.00 25.20
13 73.33 48.33 95.00 70.00 0.00 16.00
38 50.00 30.33 56.69 30.25 0.00 9.66
107 20.33 9.66 26.36 16.66 0.00 29.60

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …