کارنامه های ارشد هنرهای موسیقی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400

کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1400، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد موسیقی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته موسیقی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد موسیقی 1400 و 1401

دسته بندی کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1401-1400، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد موسیقی در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1400 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد موسیقی است.

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد موسیقی 1400 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه موسیقی 1400 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد موسیقی 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 1: رشته آهنگسازی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 2: رشته نوازندگی موسیقی ایرانی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 3: رشته نوازندگی موسیقی جهانی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 4: رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)

نمونه کارنامه های ارشد رشته آهنگسازی 1400-کد ضریب یک

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب یک مربوط به رشته آهنگسازی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد موسیقی ( 1400)

درسضریب
زبان2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک)3
مبانی نظری موسيقی ايرانی2
مبانی نظری موسيقی جهانی2
هارمونی (تشريحی)3
كنترپوان (تشريحی)3
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی)1
آزمون تخصصی و ساز تخصصی آهنگسازی و سرايش و شنوایی6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبهزبانسازشناسیمبانی نظری موسیقی ایرانیمبانی نظری موسیقی جهانیهارمونیکنترپوانشناخت موسیقی ایرانی
3380.2520.2686.3345.2515.665.5525.20
3656.6529.6578.8956.6515.2310.0019.65
3873.3348.3395.0070.0028.000.0016.00
4052.2256.67100.0038.330.000.0065.00
9150.0030.3356.6930.250.000.009.66
21820.339.6626.3616.660.000.0029.60

نمونه کارنامه های ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی 1400-کد ضریب دو

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 2 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی ایرانی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد موسیقی ( 1400)

درسضریب
زبان2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک)1
مبانی نظری موسيقی ايرانی3
مبانی نظری موسيقی جهانی1
هارمونی (تشريحی)1
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی)2
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ايرانی و سرايش و شنوايی6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبهزبانسازشناسیمبانی نظری موسیقی ایرانیمبانی نظری موسیقی جهانیهارمونیشناخت موسیقی ایرانی
152.2256.67100.0038.330.0065.00
973.3348.3395.0070.0028.0016.00
1080.2520.2686.3345.2515.6625.20
1456.6529.6578.8956.6515.2319.65
4150.0030.3356.6930.250.009.66
11520.339.6626.3616.660.0029.60

نمونه کارنامه های ارشد رشته نوازندگی موسیقی جهانی 1400-کد ضریب سه

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 3 مربوط به رشته نوازندگی موسیقی جهانی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد موسیقی ( 1400)

درسضریب
زبان2
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک)2
مبانی نظری موسيقی ايرانی1
مبانی نظری موسيقی جهانی2
هارمونی (تشريحی)2
كنترپوان (تشريحی)1
آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرايش و شنوايی6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبهزبانسازشناسیمبانی نظری موسیقی ایرانیمبانی نظری موسیقی جهانیهارمونیکنترپوان
1073.3348.3395.0070.0028.000.00
2480.2520.2686.3345.2515.665.55
2656.6529.6578.8956.6515.2310.00
4852.2256.67100.0038.330.000.00
6850.0030.3356.6930.250.000.00
22820.339.6626.3616.660.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته موسیقی شناسی 1400-کد ضریب چهار

در ارشد مجموعه موسیقی، کد ضریب 4 مربوط به رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه موسیقی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد موسیقی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب چهار ارشد موسیقی ( 1400)

درسضریب
زبان3
سازشناسی (ایرانی و سمفونيک)2
مبانی نظری موسيقی ايرانی4
مبانی نظری موسيقی جهانی3
مبانی اتنوموزيكولوژی4
شناخت موسيقی ايرانی (تجزيه تحليل و خلاقيت) (تشريحی)3
آزمون تخصصی و ساز تخصصی موسيقی شناسی و سرايش و شنوايی6

توجه: از متقاضيانی كه با توجه به نمرات آزمون تستی و تشريحی (مرحله اول) مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتی را نيز تكميل نمايند، آزمون عملی و تشريحی (مرحله دوم) بعمل خواهد آمد.

جدول کارنامه های ارشد موسیقی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبهزبانسازشناسیمبانی نظری موسیقی ایرانیمبانی نظری موسیقی جهانیاتنوموزیکولوژیشناخت موسیقی ایرانی
152.2256.67100.0038.3341.6765.00
956.6529.6578.8956.6529.6319.65
1180.2520.2686.3345.250.0025.20
1373.3348.3395.0070.000.0016.00
3850.0030.3356.6930.250.009.66
10720.339.6626.3616.660.0029.60
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …