کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401-1400

کارنامه های کنکور ارشد مهندسی نفت 1401-1400، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی نفت 1400، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی نفت 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مهندسی نفت، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مهندسی نفت 1400 و 1401

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دسته بندی کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401-1400 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد مهندسی نفت 1401-1400، سه کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی نفت 1401-1400، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مهندسی نفت در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1400 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مهندسی نفت است.

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مهندسی نفت 1400 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه مهندسی نفت 1400 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 1: گرایش اکتشاف
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 2: گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 3: گرایش مخازن و رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد گرایش اکتشاف 1400-کد ضریب یک

در ارشد مجموعه مهندسی نفت، کد ضریب یک مربوط به گرایش اکتشاف از رشته مهندسی نفت است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی نفت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی نفت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مهندسی نفت ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
رياضی (عمومی 1و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضی مهندسی) 2
دروس زمين شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت) 2
ژئوفيزيک و ژئوشيمی آلی 3
پتروفيزيک و چاه نگاری 3
دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری) 3
زمين شناسی تخصصی (زمين شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی، زمين شناسی نفت ايران) 3

جدول کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبه زبان ریاضی زمین شناسی ژئوفیزیک و ژئوشیمی پترو فیزیک و چاه نگاری دروس مهندسی نفت زمین شناسی تخصصی
41 0.00 16.63 25.00 12.55 9.66 15.52 23.32
48 20.00 15.26 33.25 5.65 2.33 10.26 20.13
96 13.33 1.05 12.22 10.00 5.66 12.87 15.63
151 6.66 7.55 16.35 12.52 8.63 5.56 0.00
387 2.22 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت 1400-کد ضریب دو

در ارشد مجموعه مهندسی نفت، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت از رشته مهندسی نفت  می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی نفت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی نفت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد مهندسی نفت ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
رياضی (عمومی 1و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضی مهندسی) 2
دروس زمين شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت) 2
خواص سنگ و خواص سيال 3
چاه آزمائی و نمودارگيری از چاه 3
مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1و 2، سيمان حفاری و گل حفاری) 3
مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مكانيک سيالات دوفازی) 3

جدول کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان ریاضی زمین شناسی خواص سنگ و خواص سیال چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه مهندسی حفاری مهندسی مخزن و بهره برداری
68 22.96 11.65 13.65 25.85 18.63 10.85 16.96
77 50.00 3.33 10.25 21.75 15.96 5.56 13.33
90 2.22 5.00 20.00 56.67 31.67 0.00 0.00
112 0.00 15.32 20.00 33.33 25.66 0.00 0.00

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد گرایش مخازن و رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری 1400-کد ضریب سه

در ارشد مجموعه مهندسی نفت، کد ضریب 3 مربوط به گرایش مخازن از رشته مهندسی نفت و رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مهندسی نفت براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی نفت در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد مهندسی نفت ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
رياضی (عمومی 1و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضی مهندسی) 2
دروس زمين شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت) 2
خواص سنگ و خواص سيال 3
چاه آزمائی و نمودارگيری از چاه 3
مهندسی مخزن ( 1و 2) 3
مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاريی، بهره برداری، مكانيک سيالات دوفازی) 3

جدول کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان ریاضی زمین شناسی خواص سنگ و خواص سیال چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه مهندسی مخزن مبانی حفاری و بهره برداری
15 44.85 3.33 29.96 50.00 29.54 24.47 1.66
29 0.00 10.50 18.96 50.00 33.33 15.45 13.66
39 2.22 5.00 20.00 56.67 31.67 33.33 10.00
45 15.66 10.21 18.74 41.20 16.65 21.33 5.48
77 20.00 26.96 16.63 22.52 20.00 1.25 6.33

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …