کارنامه های ارشد مهندسی شیلات 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد شیلات 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد شیلات 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد شیلات 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد شیلات 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته شیلات، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد شیلات 1400 و 1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دسته بندی کارنامه های ارشد شیلات 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد شیلات 1402-1401، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد شیلات 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد شیلات در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد شیلات است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد شیلات 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد شیلات 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه شیلات 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد شیلات 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته تکثیر و پرورش آبزیان 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته فرآوری محصولات شیلاتی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: رشته بوم شناسی آبزیان 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: رشته صید و بهره برداری آبزیان

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیلات 1401-کد ضریب یک: رشته تکثیر و پرورش آبزیان

در ارشد مجموعه شیلات، کد ضریب یک مربوط به رشته تکثیر و پرورش آبزیان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه شیلات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیلات در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد شیلات ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
ماهی شناسی 2
تکثیر و پرورش ماهی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 3
تکثیر و پرورش آبزیان 2
اصول تغذیه آبزیان 2
هیدروبیولوژی عمومی 2

جدول کارنامه های ارشد شیلات 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبه زبان ماهی شناسی تکثیر و پرورش ماهی اصول تکثیر و پرورش ماهی تکثیر و پرورش ابزیان اصول تغذیه ابزیان هیدروبیولوژی
42 3.36 0 15.66 13.32 0 0 0
45 44.42 0 0 0 0 0 0
56 0 2.36 15.15 0 0 0 12.22
79 12.26 0 0 2.26 10 6.35 -6.63
198 0 -1.66 -5 3.33 5 0 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیلات 1401-کد ضریب دو: رشته فرآوری محصولات شیلاتی

در ارشد مجموعه شیلات، کد ضریب 2 مربوط به رشته فراوری محصولات شیلاتی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه شیلات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیلات در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد شیلات ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
ماهی شناسی 2
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
شيمی فرآورده های شيلاتی 3
اصول فرآوری محصولات شيلاتی 3
ميكروبيولوژی فرآورده های شيلاتی 2

جدول کارنامه های ارشد شیلات 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان ماهی شناسی اصول تکثیر و پرورش ماهی شیمی فراورده های شیلاتی اصول فراوری محصولات شیلاتی میکروبیولوژی فراورده های شیلاتی
8 0 14.1 20.25 4.36 19.96 38.89
35 30 10.22 0 0 5.56 0
51 0 15.56 2.33 12.12 0 0
75 0 0 18.88 0 0 3.33
110 10 0 0 5.56 -6.63 0
190 0 -1.66 3.33 0 0 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیلات 1401-کد ضریب سه: بوم شناسی آبزیان

در ارشد مجموعه شیلات، کد ضریب 3 مربوط به رشته بوم شناسی آبزیان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه شیلات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیلات در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد شیلات ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
ماهی شناسی 2
اكولوژی درياها 3
ليمنولوژی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
پويايی جمعيت و ارزيابی ذخاير آبزيان 2

جدول کارنامه های ارشد شیلات 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان ماهی شناسی اکولوژی دریاها لیمنولوژی اصول تکثیر و پرورش ماهی پویایی جمعیت
8 39.96 0 16.65 30.25 0 0
14 0 0 18.52 0 20.25 33.32
31 0 -1.66 15 -1.66 3.33 15
57 13.32 0 0 4.22 0 12.32
101 0 0 3.33 0 6.69 0
107 9.63 0 0 0 0 0
117 0 -3.36 0 0 10 0

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیلات 1401-کد ضریب چهار: صید و بهره برداری آبزیان

در ارشد مجموعه شیلات، کد ضریب 4 مربوط به رشته صید و بهره برداری آبزیان است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه شیلات براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیلات در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب چهار ارشد شیلات ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
ماهی شناسی 2
اكولوژی درياها 2
پويايی جمعيت و ارزيابی ذخاير آبزيان 3
اصول روش های صيد آبزيان 3
شناسايی آلات و ادوات صيد 2

جدول کارنامه های ارشد شیلات 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبه زبان ماهی شناسی اکولوژی دریاها پویایی جمعیت اصول روش های صید ابزیان شناسایی الات صید
2 0 -1.66 15 15 11.67 42.22
20 0 0 25.66 0 30.25 0
41 30.25 0 0 0 11.15 0
88 2.2 0 3.33 0 0 15.25
104 0 0 0 0 0 15.22

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …