کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد برق 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی برق 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مهندسی برق، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مهندسی برق 1402 و 1403

دسته بندی کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، هشت کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد مهندسی برق در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد مهندسی برق است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه مهندسی برق 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید. 

لینک های نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب یک: رشته های مرتبط با الکترونیک

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب یک مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، مهندسی فتونیک، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند، علاوه بر این گرایش ها و رشته ها در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته مهندسی متریونیک نیز به مجموعه برق و کد ضریب یک اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 14
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس2


برای مشاهده محل قبولی ارشد برق در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد برق 1401

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد  برق 1401 در رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری

رتبه زبان ریاضی مدار الکترونیک سیستم دیجیتال ماشین الکتریکی  کنترل خطی سیگنال و سیستم الکترو مغناطیس
14 10.00 15.71 78.24 8.80 0.00 5.23 58.39 82.62
29 74.18 53.43 35.56 0.00 20.36 60.13 25.03 0.00
44 5.55 28.29 56.90 41.07 0.00 0.00 36.15 0.00
49 8.73 56.58 25.41 61.60 2.83 0.00 -11.11 0.00
61 -2.22 31.43 17.79 49.87 59.55 15.03 0.00 25.42
77 68.36 0.00 53.35 0.00 -3.32 88.20 30.59 0.00
88 27.63 18.86 82.99 0.00 0.00 67.65 0.00 0.00
114 55.27 37.71 38.10 11.73 0.00 0.00 8.34 0.00
139 26.18 25.15 60.97 0.00 0.00 41.35 13.90 0.00
145 65.45 56.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 31.78
168 45.08 0.00 43.19 0.00 0.00 67.65 36.15 0.00
175 46.55 0.00 40.65 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00
182 26.18 9.42 55.89 14.67 0.00 0.00 22.24 0.00
183 59.64 18.86 45.05 0.00 28.35 11.27 0.00 0.00
195 -2.89 56.58 15.25 5.55 -8.50 0.00 22.24 38.13
198 0.00 0.00 53.35 46.94 0.00 0.00 -2.77 0.00
215 71.56 34.57 15.25 2.93 -2.82 37.59 -2.77 0.00
273 14.54 0.00 33.02 38.13 0.00 0.00 13.90 0.00
279 34.91 6.28 40.31 8.80 0.00 0.00 30.59 0.00
289 45.08 0.00 25.41 29.33 0.00 -3.75 11.12 0.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری

رتبه زبان ریاضی مدار الکترونیک سیستم دیجیتال ماشین الکتریکی  کنترل خطی سیگنال و سیستم الکترو مغناطیس
310 23.27 12.57 58.43 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00
331 8.73 18.86 5.08 38.13 48.21 -15.02 0.00 6.32
374 88.72 18.86 0.00 -2.92 0.00 0.00 16.69 9.53
407 -2.89 6.28 35.56 14.67 36.86 15.03 5.00 12.71
417 42.18 -6.27 49.80 0.00 48.21 0.00 0.00 0.00
453 -2.89 18.86 25.41 23.47 0.00 0.00 16.69 0.00
485 29.09 53.43 9.49 0.00 5.67 0.00 -2.77 0.00
502 68.36 -3.14 12.70 0.00 0.00 0.00 38.93 0.00
572 5.56 -4.43 20.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00
584 31.11 0.00 33.33 26.67 0.00 0.00 5.56 0.00
641 0.00 22.00 38.10 0.00 42.53 0.00 -2.77 0.00
674 26.18 6.28 -15.24 14.67 14.18 15.03 11.12 38.13
678 8.73 9.42 4.74 17.60 39.70 0.00 11.12 9.53
683 77.09 0.00 0.00 0.00 0.00 56.38 0.00 0.00
732 33.33 -4.43 28.89 11.11 37.78 22.22 0.00 0.00
816 5.81 34.57 -10.15 0.00 2.83 75.17 -11.11 25.42
835 42.18 9.42 7.12 5.86 0.00 15.03 8.34 0.00
878 14.54 31.43 15.25 2.93 2.83 0.00 0.00 0.00
964 0.00 6.28 20.33 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
978 5.81 0.00 28.46 0.00 0.00 75.17 0.00 0.00
1068 46.55 0.00 7.62 0.00 5.67 30.06 5.57 0.00
1128 -2.89 6.28 16.60 14.67 2.83 -15.02 11.12 12.71
1366 26.18 9.42 -2.54 8.80 28.35 0.00 0.00 0.00
1606 0.00 0.00 14.22 20.54 0.00 0.00 -2.77 0.00
1718 84.35 3.14 -7.61 -11.72 5.67 -7.51 2.78 0.00
1789 46.55 0.00 12.70 -5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
1937 33.46 0.00 5.08 2.93 0.00 -11.26 8.34 0.00
2355 26.18 0.00 7.62 5.86 0.00 -7.51 0.00 -6.35
2624 33.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2821 -1.44 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3114 10.00 6.67 20.00 -2.21 -2.21 0.00 0.00 0.00
7899 7.78 0.00 -2.21 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00
 

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب دو: رشته های مرتبط با قدرت

در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب دو مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته مهندسی برق می باشد.

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت آموزشگاهی (ویژه هنرستان ها) نیز در این کد ضریب جای گرفته اند. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 11
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 14
سیستم های كنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته های مرتبط با قدرت

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم های دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستم الکترو مغناطیس
1874.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
6527.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
71-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.0025.42
8710.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
9959.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
13942.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
14026.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
16045.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
21355.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
21571.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
23233.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
2405.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
25265.4556.580.000.000.000.005.5731.78
271-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
2818.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم های دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستم الکترو مغناطیس
3608.7318.865.0838.1348.21-15.020.006.32
39626.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
45723.2712.5758.438.800.000.000.000.00
46329.0953.439.490.005.670.00-2.770.00
4885.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
50288.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53
5048.739.424.7417.6039.700.0011.129.53
53446.550.0040.6535.200.000.000.000.00
53934.916.2840.318.800.000.0030.590.00
5475.810.0028.460.000.0075.170.000.00
56630.2353.430.000.000.0011.270.000.00
574-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
78946.550.007.620.005.6730.065.570.00
7900.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
82445.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
85326.189.42-2.548.8028.350.000.000.00
94414.5431.4315.252.932.830.000.000.00
97014.540.0033.0238.130.000.0013.900.00
98642.189.427.125.860.0015.038.340.00
100426.186.28-15.2414.6714.1815.0311.1238.13
1084-2.8918.8625.4123.470.000.0016.690.00
121284.353.14-7.61-11.725.67-7.512.780.00
143124.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.53
150731.110.0033.3326.670.000.005.560.00
154846.550.0012.70-5.850.000.000.000.00
18025.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
18680.006.2820.3323.470.000.000.000.00
21281.459.427.62-8.79-8.5037.5911.12-9.52
2228-2.896.2816.6014.672.83-15.0211.1212.71
246233.460.005.082.930.00-11.268.340.00
254733.460.000.000.000.000.000.000.00
26920.000.0014.2220.540.000.00-2.770.00
270926.180.007.625.860.00-7.510.00-6.35
318425.370.000.000.000.000.000.000.00
342410.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.00
76697.780.00-2.210.000.008.330.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب سه: مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب سه مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری است، علاوه بر این در دفترچه کنکور ارشد 1402، رشته مهندسی فناوری ماهواره از کد ضریب 8 در دفترچه 1401 به این کد ضریب (کد ضریب 3) منتقل شده است. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس4

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبهزبانریاضیاتمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
710.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
2974.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
7768.360.0053.350.00-3.3288.2030.590.00
8065.4556.580.000.000.000.005.5731.78
8827.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
945.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
96-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.0025.42
105-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
13826.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
14155.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
1568.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00
16745.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
18259.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
22571.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
23726.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
29288.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبهزبانریاضیاتمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
32434.916.2840.318.800.000.0030.590.00
33346.550.0040.6535.200.000.000.000.00
36023.2712.5758.438.800.000.000.000.00
41042.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
415-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
42726.186.28-15.2414.6714.1815.0311.1238.13
4700.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
47629.0953.439.490.005.670.00-2.770.00
49245.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
49368.36-3.1412.700.000.000.0038.930.00
4975.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
54614.540.0033.0238.130.000.0013.900.00
54730.2353.430.000.000.0011.270.000.00
5908.7318.865.0838.1348.21-15.020.006.32
6280.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.00
7655.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
7718.739.424.7417.6039.700.0011.129.53
90614.5431.4315.252.932.830.000.000.00
90942.189.427.125.860.0015.038.340.00
98231.110.0033.3326.670.000.005.560.00
117633.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
134184.353.14-7.61-11.725.67-7.512.780.00
14550.006.2820.3323.470.000.000.000.00
155746.550.0012.70-5.850.000.000.000.00
156526.189.42-2.548.8028.350.000.000.00
166324.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.53
198333.460.005.082.930.00-11.268.340.00
22840.000.0014.2220.540.000.00-2.770.00
285926.180.007.625.860.000.000.000.00
287810.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.00
29771.459.427.62-8.79-8.5037.5911.12-9.52
323520.370.000.000.000.000.000.000.00
77957.780.00-2.210.000.008.330.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب چهار: مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق و نیز رشته های مهندسی صدا  و مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها4
الكترومغناطیس2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی  کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
910.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
2574.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
5768.360.0053.350.00-3.3288.2030.590.00
625.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
10845.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
11127.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
13426.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
15055.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
16165.4556.580.000.000.000.005.5731.78
174-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
189-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.0025.42
19226.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
22159.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
22334.916.2840.318.800.000.0030.590.00
2328.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00
28571.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
28768.36-3.1412.700.000.000.0038.930.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی  کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
30688.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53
3895.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
39346.550.0040.6535.200.000.000.000.00
42323.2712.5758.438.800.000.000.000.00
46845.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
47942.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
49314.540.0033.0238.130.000.0013.900.00
556-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
5730.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
58029.0953.439.490.005.670.00-2.770.00
584-2.8918.8625.4123.470.000.0016.690.00
63130.2353.430.000.000.0011.270.000.00
7540.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.00
7578.7318.865.0838.1348.21-15.020.006.32
76277.090.000.000.000.0056.380.000.00
80226.186.28-15.2414.6714.1815.0311.1238.13
8498.739.424.7417.6039.700.0011.129.53
88242.189.427.125.860.0015.038.340.00
89733.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
97231.110.0033.3326.670.000.005.560.00
101814.5431.4315.252.932.830.000.000.00
105346.550.007.620.005.6730.065.570.00
10705.810.0028.460.000.0075.170.000.00
10985.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
1302-2.896.2816.6014.672.83-15.0211.1212.71
140784.353.14-7.61-11.725.67-7.512.780.00
15970.006.2820.3323.470.000.000.000.00
167924.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.53
170346.550.0012.70-5.850.000.000.000.00
171226.189.42-2.548.8028.350.000.000.00
185033.460.005.082.930.00-11.268.340.00
21911.459.427.620.00-8.5037.5911.12-9.52
257520.000.0014.2220.540.000.000.000.00
271626.183.337.625.860.000.000.000.00
296610.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.00
341320.370.000.000.000.000.000.000.00
77727.780.00-2.210.000.008.330.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب پنج: رشته های مرتبط با کنترل

در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب پنج مربوط به گرایش کنترل از رشته مهندسی برق و رشته مهندسی کنترل و علائم می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 11
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 12
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها2
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته های کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
974.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
1268.360.0053.350.00-3.3288.2030.590.00
2327.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
4145.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
5410.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
6726.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
12171.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
14559.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
164-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.0025.42
1655.810.0028.460.000.0075.170.000.00
1695.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
1915.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
21455.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
25965.4556.580.000.000.000.005.5731.78

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 5: رشته های کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
32933.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
33942.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
3478.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00
35126.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
402-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
438-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
44334.916.2840.318.800.000.0030.590.00
46488.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53
48623.2712.5758.438.800.000.000.000.00
49730.2353.430.000.000.0011.270.000.00
5220.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.00
52746.550.007.620.005.6730.065.570.00
55429.0953.439.490.005.670.00-2.770.00
56646.550.0040.6535.200.000.000.000.00
60068.36-3.1412.700.000.000.0038.930.00
74942.189.427.125.860.0015.038.340.00
84045.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
8510.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
88224.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.53
90514.540.0033.0238.133.330.0013.905.56
103814.5431.4315.252.932.830.0032.230.00
10915.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
140331.110.0033.3326.670.000.005.560.00
19340.006.2820.3323.470.000.000.000.00
262233.460.000.000.000.000.000.000.00
2823-2.896.2816.6014.672.83-15.0211.1212.71
28330.000.0014.2220.540.000.00-2.770.00
285533.460.005.082.930.00-11.268.340.00
3148-1.440.0025.410.000.000.000.000.00
315010.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.00
60697.780.00-2.210.000.008.330.000.00

 نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب شش: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

در ارشد مجموعه برق، کد ضریب شش مربوط به رشته های مهندسی پزشکی و دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب می باشد.  

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 13
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها4
الكترومغناطیس1
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته مهندسی پزشکی

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیسمهندسی پزشکی
774.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.0050.00
968.360.0053.350.00-3.3288.2030.590.000.00
2245.080.0043.190.000.0067.6536.150.005.00
2327.6318.8682.990.000.0067.650.000.000.00
3510.0015.7178.248.800.005.2358.390.002.23
405.5528.2956.9041.070.000.0036.150.0035.26
5526.1825.1560.970.000.0041.3513.900.000.00
12371.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.000.00
153-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.001.330.00
15455.2737.7138.1011.730.000.008.340.005.32
1618.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.000.00
1735.810.0028.460.000.0075.170.000.000.00
17859.6418.8645.050.0028.3511.270.000.0010.00
19926.189.4255.8914.670.000.0022.240.000.00
20277.090.000.000.000.0056.380.000.000.00
24334.916.2840.318.800.000.0030.590.000.00
2745.8134.57-10.150.002.8375.17-11.110.000.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیسمهندسی پزشکی
32865.4556.580.000.000.000.005.570.000.00
33368.36-3.1412.700.000.000.0038.930.000.00
34446.550.0040.6535.200.000.000.000.00-3.33
376-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.242.220.00
40514.540.0033.0238.130.000.0013.900.000.00
4115.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.000.00
42788.7218.860.00-2.920.000.0016.690.000.00
43633.33-4.4328.8911.1137.7822.220.000.000.00
45023.2712.5758.438.800.000.000.000.000.00
45845.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.000.00
470-2.896.2835.5614.6736.8615.035.000.000.00
53430.2353.430.000.000.0011.270.000.000.00
541-2.8918.8625.4123.470.000.0016.690.000.00
54146.550.007.620.005.6730.065.570.000.00
54642.18-6.2749.800.0048.210.000.000.000.00
63742.189.427.125.860.0015.038.340.000.00
65729.0953.439.490.005.670.00-2.770.000.00
8301.459.427.62-8.79-8.5037.5911.12-9.520.00
8460.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.000.00
90831.110.0033.3326.670.000.005.560.000.00
9888.739.424.7417.6039.700.0011.129.53-3.33
10038.7318.865.0838.1348.21-15.020.000.000.00
103326.186.28-15.2414.6714.1815.0311.120.000.00
116024.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.530.00
129514.5431.4315.252.932.830.000.000.00-18.98
14290.006.2820.3323.470.000.000.000.000.00
173026.189.42-2.548.8028.350.000.000.000.00
195146.550.0012.70-5.850.000.000.000.000.00
206784.353.14-7.61-11.725.67-7.512.780.000.00
2304-2.896.2816.6014.672.83-15.0211.120.000.00
23220.000.0014.2220.540.000.00-2.770.000.00
261533.460.005.082.930.00-11.268.340.000.00
290533.460.000.000.000.000.000.000.000.00
300926.180.007.625.860.00-7.510.00-6.350.00
3102-1.440.0025.410.000.000.000.000.000.00
364710.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.000.00
52477.780.00-2.210.000.008.330.000.0013.89

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب هفت: مهندسی مکاترونیک

در ارشد مجموعه مهندسی برق، کد ضریب هفت مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 7 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 14
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 14
سیستم های كنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته مهندسی مکاترونیک

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
874.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
15-2.2231.4317.7949.8759.5515.030.0025.42
2027.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
5245.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
608.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00
6610.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
7226.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
8659.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
885.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
11171.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
1445.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
14842.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
154-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
1625.810.0028.460.000.0075.170.000.00
16955.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
17133.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
1888.7318.865.0838.1348.21-15.020.006.32
19077.090.000.000.000.0056.380.000.00
23446.550.0040.6535.200.000.000.000.00
2520.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.00
2580.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
27465.4556.580.000.000.000.005.5731.78
29626.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
3518.739.424.7417.6039.700.0011.129.53
40123.2712.5758.438.800.000.000.000.00
40214.540.0033.0238.130.000.0013.900.00
45745.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
47534.916.2840.318.800.000.0030.590.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکی کنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
51229.0953.439.490.005.670.00-2.770.00
51730.2353.430.000.000.0011.270.000.00
52346.550.007.620.005.6730.065.570.00
552-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
59326.186.28-15.2414.6714.1815.0311.1238.13
60288.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53
662-2.8918.8625.4123.470.000.0016.690.00
73442.189.427.125.860.0015.038.340.00
76226.189.42-2.548.8028.350.000.000.00
88031.110.0033.3326.670.000.005.560.00
11345.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
153424.73-6.275.08-17.585.6730.0613.909.53
16041.459.427.62-8.79-8.5037.5911.12-9.52
18260.000.0014.2220.540.000.00-2.770.00
206946.550.0012.70-5.850.000.000.000.00
214384.353.14-7.61-11.725.67-7.512.780.00
2283-2.896.2816.6014.672.83-15.0211.1212.71
296233.460.000.000.000.000.000.000.00
308626.180.007.625.860.00-7.510.00-6.35
322633.460.005.082.930.00-11.268.340.00
415710.006.6720.00-2.21-2.210.000.000.00
67367.780.00-2.210.000.008.330.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته مهندسی برق 1401-کد ضریب هشت: مهندسی هوافضا

در ارشد مجموعه برق 1401، کد ضریب هشت مربوط به رشته های مهندسی هوافضا و مهندسی فناوری ماهواره بوده که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته مهندسی فناوری ماهواره از این کد ضریب جدا و به کد ضریب 3 اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه مهندسی برق براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی برق در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 8 ارشد مهندسی برق ( 1401)

درسضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الكتریكی (1 و 2)3
مدارهای الكتریكی (1 و 2) و سیستم های دیجیتال 12
ماشین های الكتریكی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی 11
سیستم های كنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الكترومغناطیس4

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد برق 1401 در رشته مهندسی برق هوافضا

رتبهزبان ریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
810.0015.7178.248.800.005.2358.3982.62
1974.1853.4335.560.0020.3660.1325.030.00
4168.360.0053.350.00-3.3288.2030.590.00
4227.6318.8682.990.000.0067.650.000.00
7765.4556.580.000.000.000.005.5731.78
9926.1825.1560.970.000.0041.3513.900.00
11545.080.0043.190.000.0067.6536.150.00
1225.5528.2956.9041.070.000.0036.150.00
1308.7356.5825.4161.602.830.00-11.110.00
14255.2737.7138.1011.730.000.008.340.00
14471.5634.5715.252.93-2.8237.59-2.770.00
15359.6418.8645.050.0028.3511.270.000.00
2095.8134.57-10.150.002.8375.17-11.1125.42
27526.189.4255.8914.670.000.0022.240.00
31546.550.0040.6535.200.000.000.000.00
32388.7218.860.00-2.920.000.0016.699.53
34123.2712.5758.438.800.000.000.000.00
359-2.896.2835.5614.6736.8615.035.0012.71
37677.090.000.000.000.0056.380.000.00
39042.18-6.2749.800.0048.210.000.000.00
41034.916.2840.318.800.000.0030.590.00
4370.000.0053.3546.940.000.00-2.770.00
440-2.8956.5815.255.55-8.500.0022.2438.13
4535.810.0028.460.000.0075.170.000.00
47130.2353.430.000.000.0011.270.000.00

جدول کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 8: رشته مهندسی برق هوافضا

رتبهزبان ریاضیمدارالکترونیک سیستم دیجیتالماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنال و سیستمالکترو مغناطیس
54145.080.0025.4129.330.00-3.7511.120.00
5870.0022.0038.100.0042.530.00-2.770.00
59614.540.0033.0238.130.000.0013.900.00
6518.7318.865.0838.1348.21-15.020.006.32
68168.36-3.1412.700.000.000.0038.930.00
775-2.8918.8625.4123.470.000.0016.690.00
80046.550.007.620.005.6730.065.570.00
82542.189.427.125.860.0015.038.340.00
95033.33-4.4328.8911.1137.7822.220.00-21.20
98231.110.0033.3326.670.000.005.560.00
11965.56-4.4320.0020.000.000.0050.000.00
14210.006.2820.3323.470.000.000.000.00
153026.189.42-2.548.8028.350.000.000.00
21930.000.0014.2220.540.000.00-2.770.00
22961.459.427.62-8.79-8.5037.5911.12-9.52
234733.460.005.082.930.00-11.268.340.00
72107.780.00-2.210.000.008.330.000.00
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …