کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد جغرافیا 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته جغرافیا، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد جغرافیا 1400 و 1401

دسته بندی کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد جغرافیا در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد جغرافیا است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه جغرافیا 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته آب و هواشناسی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته ژئومورفولوژی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: رشته صید و بهره برداری آبزیان
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 6: رشته مخاطرات محیطی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 7: رشته های جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپولیتیک 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 8: رشته های جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 9: رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب یک : آب و هواشناسی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب یک مربوط به رشته آب و هواشناسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران)3
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی1

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار اب و هواشناسیژئومورفولوژیسنجش از دور
23710.3645.2519.6310.003.330.00
40920.2211.160.005.5215.550.00
47222.3619.963.335.560.000.00
47513.2325.3510.000.000.0015.66
7310.000.000.0012.330.0016.66
8480.000.0013.32-6.3610.0014.45
13360.0016.670.000.000.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب دو: ژئومورفولوژی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژئومورفولوژی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران)2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)3
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی1

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار اب و هواشناسیژئومورفولوژیسنجش از دور
20510.3645.2519.6310.003.330.00
29820.2211.160.005.5215.550.00
40913.2325.3510.000.000.0015.66
43922.3619.963.335.560.000.00
6230.000.0013.32-6.3610.0014.45
7970.000.000.0012.330.0016.66
13070.0016.670.000.000.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب سه:  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 3 مربوط به رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافيای شهری (مباني و ايران)3
برنامه ريزی شهری2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار جغرافیای شهریبرنامه ریزی شهری
11613.2325.3510.0013.3510.29
27110.3645.2519.630.000.00
40622.3619.963.330.000.00
4970.000.0013.3214.451.25
59120.2211.160.000.000.00
6550.0016.670.000.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب چهار: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 4 مربوط به رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب چهار ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافيای روستايی و عشايری (مبانی و ايران)3
برنامه ریزی روستایی2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار جغرافیای روستاییبرنامه ریزی روستایی
10.0016.670.0031.1122.22
3210.3645.2519.633.3316.63
22322.3619.963.330.000.00
27113.2325.3510.000.000.00
37520.2211.160.000.000.00
5370.000.000.005.2212.32
12650.000.0013.320.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب پنج: برنامه ریزی آمایش سرزمین

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب پنج ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
برنامه ريزی شهری1
برنامه ریزی روستایی1
برنامه ريزی منطقه ای و آمايش سرزمين3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 5

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار برنامه ریزی شهریبرنامه ریزی روستاییبرنامه ریزی منطقی و امایش
5522.3619.963.330.000.0019.33
11210.3645.2519.630.0016.630.00
2760.0016.670.0020.0022.220.00
28013.2325.3510.0010.290.000.00
70420.2211.160.000.000.00-3.32
10600.000.000.000.0012.325.25
15950.000.0013.321.250.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب شش: مخاطرات محیطی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 6 مربوط به رشته مخاطرات محیطی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب شش ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
آب و هواشناسی (مبانی و ايران)1
ژئومورفولوژی (مبانی و ايران)1
مخاطرات طبيعی و انسانی3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 6

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار اب و هواشناسیژئومورفولوژیمخاطرات طبیعی و انسانی
1440.000.0013.32-6.3610.0040.25
27810.3645.2519.6310.003.330.00
42922.3619.963.335.560.000.00
43620.2211.160.005.5215.550.00
52413.2325.3510.000.000.000.00
11760.0016.670.000.000.000.00
12180.000.000.0012.330.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب هفت: جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 7 مربوط به رشته های جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپولیتیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب هفت ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافيای سياسی (مبانی و ايران)3
ژئوپليتيک2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 7

رتبهزبانفلسفه جغرافیاامار جغرافیای سیاسیژئوپلیتیک
7610.3645.2519.630.000.00
19822.3619.963.330.000.00
2680.0016.670.0011.900.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب هشت: جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 8 مربوط به رشته های جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب هشت ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
جغرافيای سياسی (مبانی و ايران)1
جغرافيايی طبيعی (مبانی و ايران)1
جغرافيای انسانی (شهری و روستايی)1
جغرافيای نظامی ايران و كشورهای همجوار3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب8

رتبهزبانفلسفه جغرافیاجغرافیای سیاسیجغرافیای طبیعیجغرافیای انسانیجغرافیای نظامی
41710.3645.250.0012.330.005.25
56013.2325.3526.630.000.000.00
6580.000.000.0014.3320.0011.88
72722.3619.960.000.000.000.00
8420.0016.6711.900.002.220.00
93220.2211.160.000.000.000.00
23760.000.002.220.000.000.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب نه: طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 9 مربوط به رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب نه ارشد جغرافیا ( 1401)

درسضریب
زبان2
فلسفه جغرافیا1
جغرافيايی طبيعی (مبانی و ايران)1
جغرافيای انسانی (شهری و روستايی)1
دروس تخصصی رشته های طبيعت گردی و جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 9

رتبهزبانفلسفه جغرافیاجغرافیای طبیعیجغرافیای انسانیدروس تخصصی طبیعت گردی
4890.000.0014.3320.0026.63
66913.2325.350.000.0011.88
74410.3645.2512.330.000.00
87222.3619.960.000.000.00
101620.2211.160.000.000.00
18530.000.000.000.000.00
2/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …