کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

هر داوطلبی در کنکور ارشد جغرافیا 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته جغرافیا، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد جغرافیا 1400 و 1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دسته بندی کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، چهار کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد جغرافیا در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد جغرافیا است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه جغرافیا 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته آب و هواشناسی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته ژئومورفولوژی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: رشته صید و بهره برداری آبزیان
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 5: رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 6: رشته مخاطرات محیطی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 7: رشته های جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپولیتیک 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 8: رشته های جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی 
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 9: رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب یک : آب و هواشناسی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب یک مربوط به رشته آب و هواشناسی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 3
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی 1

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  اب و هواشناسی ژئومورفولوژی سنجش از دور
237 10.36 45.25 19.63 10.00 3.33 0.00
409 20.22 11.16 0.00 5.52 15.55 0.00
472 22.36 19.96 3.33 5.56 0.00 0.00
475 13.23 25.35 10.00 0.00 0.00 15.66
731 0.00 0.00 0.00 12.33 0.00 16.66
848 0.00 0.00 13.32 -6.36 10.00 14.45
1336 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب دو: ژئومورفولوژی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 2 مربوط به رشته ژئومورفولوژی می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 3
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی 1

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  اب و هواشناسی ژئومورفولوژی سنجش از دور
205 10.36 45.25 19.63 10.00 3.33 0.00
298 20.22 11.16 0.00 5.52 15.55 0.00
409 13.23 25.35 10.00 0.00 0.00 15.66
439 22.36 19.96 3.33 5.56 0.00 0.00
623 0.00 0.00 13.32 -6.36 10.00 14.45
797 0.00 0.00 0.00 12.33 0.00 16.66
1307 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب سه:  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 3 مربوط به رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافيای شهری (مباني و ايران) 3
برنامه ريزی شهری 2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  جغرافیای شهری برنامه ریزی شهری
116 13.23 25.35 10.00 13.35 10.29
271 10.36 45.25 19.63 0.00 0.00
406 22.36 19.96 3.33 0.00 0.00
497 0.00 0.00 13.32 14.45 1.25
591 20.22 11.16 0.00 0.00 0.00
655 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب چهار: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 4 مربوط به رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب چهار ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافيای روستايی و عشايری (مبانی و ايران) 3
برنامه ریزی روستایی 2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 4

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  جغرافیای روستایی برنامه ریزی روستایی
1 0.00 16.67 0.00 31.11 22.22
32 10.36 45.25 19.63 3.33 16.63
223 22.36 19.96 3.33 0.00 0.00
271 13.23 25.35 10.00 0.00 0.00
375 20.22 11.16 0.00 0.00 0.00
537 0.00 0.00 0.00 5.22 12.32
1265 0.00 0.00 13.32 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب پنج: برنامه ریزی آمایش سرزمین

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 5 مربوط به رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب پنج ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 2
برنامه ريزی شهری 1
برنامه ریزی روستایی 1
برنامه ريزی منطقه ای و آمايش سرزمين 3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 5

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  برنامه ریزی شهری برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی منطقی و امایش
55 22.36 19.96 3.33 0.00 0.00 19.33
112 10.36 45.25 19.63 0.00 16.63 0.00
276 0.00 16.67 0.00 20.00 22.22 0.00
280 13.23 25.35 10.00 10.29 0.00 0.00
704 20.22 11.16 0.00 0.00 0.00 -3.32
1060 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 5.25
1595 0.00 0.00 13.32 1.25 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب شش: مخاطرات محیطی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 6 مربوط به رشته مخاطرات محیطی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب شش ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
آب و هواشناسی (مبانی و ايران) 1
ژئومورفولوژی (مبانی و ايران) 1
مخاطرات طبيعی و انسانی 3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 6

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  اب و هواشناسی ژئومورفولوژی مخاطرات طبیعی و انسانی
144 0.00 0.00 13.32 -6.36 10.00 40.25
278 10.36 45.25 19.63 10.00 3.33 0.00
429 22.36 19.96 3.33 5.56 0.00 0.00
436 20.22 11.16 0.00 5.52 15.55 0.00
524 13.23 25.35 10.00 0.00 0.00 0.00
1176 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1218 0.00 0.00 0.00 12.33 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب هفت: جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 7 مربوط به رشته های جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هیدروپولیتیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب هفت ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
آمار و احتمالات 1
جغرافيای سياسی (مبانی و ايران) 3
ژئوپليتيک 2

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 7

رتبه زبان فلسفه جغرافیا امار  جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیک
76 10.36 45.25 19.63 0.00 0.00
198 22.36 19.96 3.33 0.00 0.00
268 0.00 16.67 0.00 11.90 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب هشت: جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 8 مربوط به رشته های جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 8 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب هشت ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافيای سياسی (مبانی و ايران) 1
جغرافيايی طبيعی (مبانی و ايران) 1
جغرافيای انسانی (شهری و روستايی) 1
جغرافيای نظامی ايران و كشورهای همجوار 3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب8

رتبه زبان فلسفه جغرافیا جغرافیای سیاسی جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی جغرافیای نظامی
417 10.36 45.25 0.00 12.33 0.00 5.25
560 13.23 25.35 26.63 0.00 0.00 0.00
658 0.00 0.00 0.00 14.33 20.00 11.88
727 22.36 19.96 0.00 0.00 0.00 0.00
842 0.00 16.67 11.90 0.00 2.22 0.00
932 20.22 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2376 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نمونه کارنامه های ارشد رشته جغرافیا 1401-کد ضریب نه: طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

در ارشد مجموعه جغرافیا، کد ضریب 9 مربوط به رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 9 از ارشد مجموعه جغرافیا براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد جغرافیا در 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب نه ارشد جغرافیا ( 1401)

درس ضریب
زبان 2
فلسفه جغرافیا 1
جغرافيايی طبيعی (مبانی و ايران) 1
جغرافيای انسانی (شهری و روستايی) 1
دروس تخصصی رشته های طبيعت گردی و جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری 3

جدول کارنامه های ارشد جغرافیا 1401 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 9

رتبه زبان فلسفه جغرافیا جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی دروس تخصصی طبیعت گردی
489 0.00 0.00 14.33 20.00 26.63
669 13.23 25.35 0.00 0.00 11.88
744 10.36 45.25 12.33 0.00 0.00
872 22.36 19.96 0.00 0.00 0.00
1016 20.22 11.16 0.00 0.00 0.00
1853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …