کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد روانشناسی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد روانشناسی بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد روانشناسی
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد روانشناسی
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد روانشناسی
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد روانشناسی

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400

کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۰ به صورت مجموعه روانشناسی برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد روانشناسی برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد روانشناسی می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد روانشناسی آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سال 1401-1400 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی 1401-1400

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد روانشناسی 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت روان 1400
  نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی سلامت 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد روانشناسی است. کارنامه های ارشد روانشناسی ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد روانشناسی در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1401-1400

مهم ترین گرایش در ارشد مجموعه روانشناسی، گرایش روانشناسی بالینی است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی بالینی 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
5 ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
24 ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
72 ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1401-1400

گرایشی که نزدیک به روانشناسی بالینی در ارشد مجموعه روانشناسی می باشد، گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
44 ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – روزانه

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت روان 1401-1400

دیگر گرایش نسبتاً مهم در ارشد مجموعه روانشناسی، گرایش بهداشت روان است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بهداشت روان 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت روان 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
35 ارشد بهداشت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400

دیگر گرایش نسبتاً مهم در ارشد مجموعه روانشناسی، گرایش روانشناس سلامت است. در کارنامه های ارشد روانشناسی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
38 ارشد روانشناسی سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه

نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد روانشناسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد روانشناسی در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی زنجان 73

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 25

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بهداشت روان 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی ایران 37

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

2.8/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …