کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
2

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400 برای داوطلبان ارشد بهداشت محیط سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد بهداشت محیط بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد بهداشت محیط
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد بهداشت محیط
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد بهداشت محیط
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400

کنکور ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۰ به صورت مجموعه بهداشت محیط برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد بهداشت محیط برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد بهداشت محیط می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه بهداشت محیط سال 1401-1400 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه بهداشت محیط 1401-1400

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد بهداشت محیط 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پسماند 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط است. کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد بهداشت محیط در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

مهم ترین گرایش در ارشد مجموعه بهداشت محیط، گرایش مهندسی بهداشت محیط است. در کارنامه های ارشد بهداشت محیط، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مهندسی بهداشت محیط 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط کنکور ارشد 1401-1400 کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
7 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
12 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
29 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
49 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی البرز – شهریه پرداز
70 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه
104 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه
188 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – شهریه پرداز
218 ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پسماند 1401-1400

گرایش مهم دیگر در ارشد مجموعه بهداشت محیط، گرایش مدیریت پسماند است. در کارنامه های ارشد بهداشت محیط، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مدیریت پسماند 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت پسماند کنکور ارشد 1401-1400 کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
76 ارشد مدیریت پسماند – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 1401-1400

دیگر گرایش در ارشد مجموعه بهداشت محیط، گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری است. در کارنامه های ارشد بهداشت محیط، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری کنکور ارشد 1401-1400 کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
120 ارشد بهره برداری و نگهداری تاسیسات بهداشتی شهری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه

نرم افزار انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد بهداشت محیط نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد بهداشت محیط در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 6
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 36
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز 51
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی یزد 68
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 79
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی زنجان 86

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت پسماند 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 30
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 83
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 121

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید

سلام با درصدهای زیر شانس قبولی در دانشگاه های تهران ارشد بهداشت محیط دارم؟
کلیات بهداشت محیط ۶۲
آلودگی هوا ۵۰
آب و فاضلاب ۳۰
شیمی و میکروبیولوژی ۶۶
پسماند ۵۵
زبان ۴۸
معدل ۱۸
درضمن استعداد درخشان با آزمون هم ثبت نام کردم

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …