کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400

کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400، برای فهمیدن رتبه ها و درصد ها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1401 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته علوم ارتباطات اجتماعی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 و 1401

دسته بندی کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400، سه کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در گذشته یعنی در کنکور ارشد 1400 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور نیز چه رتبه ای کسب کرده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است.

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنکی و رسانه، علوم شناختی و تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه
نمونه کارنامه های ارشد 1400 کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1400-کد ضریب یک

در ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنکی و رسانه، علوم شناختی و تبلیغ و ارتباطات فرهنگی  است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ( 1400)

درس ضریب
زبان 1
مبانی كلی ارتباط جمعی 1
اصول روزنامه نگاری (خبرنويسی، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسی)
1
تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللی مهم معاصر 1
كاربرد آمار و روش تحقيق 1

برای مشاهده محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

جدول کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب1

رتبه زبان مبانی کلی ارتباط جمعی اصول روزنامه نگاری تاریخ معاصرایران وجهان ومسائل کاربرداماروروش تحقیق
52 0 14.67 46.67 21.67 32
70 10 0 39.56 23.88 37.2
90 0 -2.66 42.67 25 40
98 36.56 10 35.26 5.26 19.66
104 87.78 0 46.67 0 0
112 50 3.36 15.56 12.33 20
201 20.36 3.33 35.26 12.25 5.55
211 44.58 0 40 10.29 1.23
331 -8.88 2.67 48 16.67 0
595 0 2.65 16.32 0 12.25

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1400-کد ضریب دو

در ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه می باشد.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب دو ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ( 1400)

درس ضریب
زبان 3
مبانی كلی ارتباط جمعی 4
كاربرد آمار و روش تحقيق 2
دانش مديريت 4
اخلاق و معارف اسلامی 2

جدول کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 2

رتبه زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد امار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق و معارف اسلامی
62 87.78 0 0 8 38.33
149 45.25 0 20.33 4.33 42.55
277 0 -2.66 40 0 50
283 0 14.67 32 0 0
247 25.68 2.33 10.89 19.65 29.96
199 40.25 0 16.66 15.25 30.25
465 9.66 0 5.55 20 21.54

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1400-کد ضریب سه

در ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب سه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
اصول روزنامه نگاری (خبرنويسی، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسی) 3
نظريه های ارتباطات 3
مفاهيم ارتباط جمعی در رسانه 2
كاربرد آمار و روش تحقيق 2
زبان فارسی 2
اخلاق و معارف اسلامی 2

جدول کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 با رتبه ها و درصدها: کد ضریب 3

رتبه زبان اصول روزنامه نگاری نظریه های ارتباطات مفاهیم ارتباط جمعی کاربرد امار و روش تحقیق زبان فارسی اخلاق و معارف اسلامی
30 33.33 40.25 10.00 22.58 33.36 0.00 50.69
38 78.24 50.00 5.62 2.56 10.00 3.33 42.85
49 87.78 46.67 2.67 1.67 0.00 6.67 38.33
52 0.00 42.67 -1.32 20.00 40.00 5.00 50.00
67 0.00 45.12 5.56 18.88 36.66 3.33 26.52
80 0.00 46.67 10.67 16.67 32.00 -1.66 0.00
169 23.69 15.25 0.00 6.66 13.68 0.00 32.55
192 6.65 10.00 12.58 15.65 16.66 0.00 25.00

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …