ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه بهداشت محیط در سال 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط در سال 1401- 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400- 1401 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بهداشت محیط 1401-1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد بهداشت محیط

گرایش های ارشد بهداشت محیط براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1401، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها
  2. گرایش بهداشت محیط _ سم شناسی محیط
  3.  گرایش مهندسی بهداشت محیط
  4. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات
  5. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد بهداشت محیط را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1401- 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی یزد 2 0
جمع کل 2 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها مطابق جدول فوق برابر با 2 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1401- 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 0
جمع کل 3 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط مطابق جدول فوق برابر با 3 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط  1401- 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه تربیت مدرس 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اراک 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3 0
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6 0
دانشگاه علوم پزشکی البرز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 8 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 5 0
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بابل 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2 3
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 3 0
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 3 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 8 0
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2 0
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 4 0
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3 0
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 0
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 3 0
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3 0
جمع کل 129 16

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط مطابق جدول فوق برابر با 145 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1401- 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3 0
جمع کل 6 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات مطابق جدول فوق برابر با 6 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1401- 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 3 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 0
جمع کل 11 1

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند مطابق جدول فوق برابر با 12 نفر می باشد.

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال 1401- 1400

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال تحصیلی 1401-1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد بهداشت محیط در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

12،000،000 تومان

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …