ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه بهداشت محیط در سال 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت محیط و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بهداشت محیط 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد بهداشت محیط

گرایش های ارشد بهداشت محیط براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها
  2. گرایش بهداشت محیط _ سم شناسی محیط
  3.  گرایش مهندسی بهداشت محیط
  4. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات
  5. گرایش  مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد بهداشت محیط را برای شما قرا داده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3 0
جمع کل 3 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ بهداشت پرتوها مطابق جدول فوق برابر با 3 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 0
جمع کل 7 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد بهداشت محیط _ سم شناسی محیط مطابق جدول فوق برابر با 4 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشگی اراک 2 0
دانشگاه علوم پزشگی اردبیل 2 1
دانشگاه علوم پزشگی ارومیه 3 0
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4 2
دانشگاه علوم پزشگی البرز 3 2
دانشگاه علوم پزشگی اهواز 6 2
دانشگاه علوم پزشگی ایران 3 1
دانشگاه علوم پزشگی ایلام 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 4
دانشگاه علوم پزشگی بابل 2 1
دانشگاه علوم پزشگی بقیه اله 2 2
دانشگاه علوم پزشگی بندرعباس 3 1
دانشگاه علوم پزشگی بیرجند 2 0
دانشگاه علوم پزشگی بوشهر 2 1
دانشگاه علوم پزشگی تبریز 4 2
دانشگاه علوم پزشگی تربیت مدرس 3 1
دانشگاه علوم پزشگی تهران 7 0
دانشگاه علوم پزشگی زاهدان 2 0
دانشگاه علوم پزشگی زنجان 3 1
دانشگاه علوم پزشگی سبزوار 3 0
دانشگاه علوم پزشگی سمنان 2 0
دانشگاه علوم پزشگی شهرکرد 3 0
دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی 6 1
دانشگاه علوم پزشگی شیراز 5 1
دانشگاه علوم پزشگی قزوین 2 0
دانشگاه علوم پزشگی قم 3 0
دانشگاه علوم پزشگی کاشان 2 0
دانشگاه علوم پزشگی کردستان 4 0
دانشگاه علوم پزشگی کرمان 3 0
دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه 6 1
دانشگاه علوم پزشگی گناباد 3 0
دانشگاه علوم پزشگی گیلان 2 0
دانشگاه علوم پزشگی لرستان 3 0
دانشگاه علوم پزشگی مازندران 5 0
دانشگاه علوم پزشگی مشهد 5 0
دانشگاه علوم پزشگی همدان 6 0
دانشگاه علوم پزشگی یاسوج 3 0
دانشگاه علوم پزشگی یزد 3 1
جمع کل 125 25

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط مطابق جدول فوق برابر با 142 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4 0
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
جمع کل 7 1

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ بهره برداری و نگهداری تاسیسات مطابق جدول فوق برابر با 4 نفر می باشد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشگی بیرجند 2 0
دانشگاه علوم پزشگی تبریز 2 1
دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی 3 1
دانشگاه علوم پزشگی یزد 2 0
جمع کل 9 2

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماند مطابق جدول فوق برابر با 11 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال 1400

جدول شهریه ارشد بهداشت محیط در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد بهداشت محیط در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت محیط

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …