دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مطالعات جهان

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مطالعات جهان مطالعات کشورهای آلمانی زبان
2 مطالعات جهان مطالعات آمریکای لاتین
3 مطالعات جهان مطالعات بریتانیا
4 مطالعات جهان مطالعات روسیه
5 مطالعات جهان مطالعات فرانسه
6 مطالعات جهان مطالعات شبه قاره هند
7 مطالعات جهان مطالعات آمریکای شمالی
8 مطالعات جهان مطالعات ژاپن
9 مطالعات جهان مطالعات فلسطین
10 مطالعات جهان مطالعات مصر
11 مطالعات جهان مطالعات عراق
12 مطالعات جهان مطالعات جنوب آفریقا
13 مطالعات ترکیه
14 مطالعات رژیم صهیونیستی

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان آلمانی و تاريخ و فرهنگ آلمان (به زبان آلمانی) 4
جمع کل ضرایب 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان اسپانيايی و تاريخ و فرهنگ آمريكای لاتين (به زبان اسپانيايی) 4
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 2
تاریخ و فرهنگ بریتانیا به زبان انگلیسی 2
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه (به زبان روسی) 4
جمع کل ضرایب 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان فرانسوی و تاریخ و فرهنگ فرانسه (به زبان فرانسوی) 4
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 2
تاریخ و فرهنگ هند (به زبان انگلیسی) 2
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 2
تاریخ و فرهنگ آمریکای شمالی (به زبان انگلیسی) 2
جمع کل ضرایب 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 4
زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن (به زبان ژاپنی) 4
جمع کل ضرایب 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان عربی 2
تاریخ و فرهنگ فلسطین (به زبان عربی) 2
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان عربی 2
تاریخ و فرهنگ مصر (به زبان عربی) 2
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان عربی 2
تاریخ و فرهنگ عراق (به زبان عربی) 2
جمع کل ضرایب 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 2
تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا (به زبان انگلیسی) 2
جمع کل ضرایب 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در  کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان و تاریخ ترکیه (به زبان ترکی استانبولی) 2
جمع کل ضرایب 6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها 4
زبان انگلیسی 2
تاریخ صهیونیسم (به زبان انگلیسی) 2
جمع کل ضرایب 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …