دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مدیریت

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مدیریت بازرگانی بازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
2 مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
3 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
4 مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
5 مدیریت تکنولوژی نوآوری تکنولوژی
انتقال تکنولوژی
استراتژی های توسعه صنعتی
سیاست های تحقیق و توسعه
6 مدیریت مالی
مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
حقوق مالی
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
7 کارآفرینی کسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
8 مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت منابع انسانی بین الملل
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
9 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
10 مدیریت بازرگانی دریایی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت (مدیریت بازرگانی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی 2
بازاریابی 4
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت (مدیریت دولتی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
مالیه عمومی و بودجه 3
مدیریت منابع انسانی 3
جمع کل 18

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3  ارشد مدیریت (مدیریت صنعتی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 3
مدیریت تولید 3
جمع کل 19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

  ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت(فناوری اطلاعات-آی تی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 2
مدیریت تولید 2
بازاریابی 2
جمع کل 18

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد مدیریت/تکنولوژی
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 2
مدیریت تولید 2
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت (مدیریت مالی)
زبان 2
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 3
مدیریت مالی 4
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 4
حسابداری مالی و صنعتی 4
جمع کل 24

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت (مدیریت کارآفرینی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
بازاریابی 2
مبانی کارآفرینی 3
جمع کل 17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
مدیریت منابع انسانی 3
بازاریابی 2
جمع کل 17

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت/مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
زبان 4
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 3
دانش حمل و نقل 3
جمع کل 19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت/مدیریت بازرگانی دریایی
زبان 4
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 4
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل 2
جمع کل 16

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …