دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم سیاسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم سیاسی
تربیت مربی علوم سیاسی
2 روابط بین الملل
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3 مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
مطالعات اروپا
مطالعات آمریكای شمالی
مطالعات آسیای جنوب شرقی
4 اندیشه سیاسی در اسلام
5 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
6 سیاست گذاری عمومی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی (علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی )
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
جمع کل 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی (روابط بین الملل)
زبان 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
جمع کل 8

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی (مطالعات منطقه ای)
زبان 2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
سازمان های بین المللی 1
روش پژوهش 1
سیاست و حكومت منطقه مرتبط 2
جمع کل 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی در اسلام)
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
جمع کل 11

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی (دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
زبان 2
مبانی علم سیاست 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
سازمان های بین المللی 2
تاریخ روابط بین الملل 2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 2
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی)
زبان 1
مبانی علم سیاست 1
جامعه شناسی سیاسی 1
روش پژوهش 1
سیاست گذاری عمومی 2
سیاست و حكومت در ایران 2
حوزه های سیاست گذاری 2
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …