دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم تربیتی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
2 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیت آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
3 مدیریت آموزشی
4 آموزش و بهسازی منابع انسانی
5 تحقیقات آموزشی
6 ارزشیابی آموزشی
7 تکنولوژی آموزشی
8 علوم تربیتی آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستان
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد برنامه ریزی درس و برنامه ریزی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مدیریت آموزشی 2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3
جمع کل ضرایب 17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 1
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 1
تعلیم و تربیت اسلامی 3
جمع کل ضرایب 15

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مدیریت آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
مدیریت آموزشی 3
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
نظارت و راهنمایی 3
جمع کل ضرایب 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
مدیریت آموزشی 3
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
نظارت و راهنمایی 2
جمع کل ضرایب 15

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ارشد تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 3
روانشناسی تربیتی 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد تکنولوژی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 3
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
تکنولوژی آموزشی 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
جمع کل ضرایب 18

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش عالی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 7 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 3
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 1
نظارت و راهنمایی 2
مدیریت آموزشی 3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3
جمع کل ضرایب 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش ابتدایی، تطبیقی و پیش دبستانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 8 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 3
آموزش و پرورش تطبیقی 3
روانشناسی رشد 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
جمع کل ضرایب 17

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …