دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم تربیتی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
2 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیت آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
3 مدیریت آموزشی
4 آموزش و بهسازی منابع انسانی
5 تحقیقات آموزشی
6 ارزشیابی آموزشی
7 تکنولوژی آموزشی
8 علوم تربیتی آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستان
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد برنامه ریزی درس و برنامه ریزی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مدیریت آموزشی 2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3
جمع کل ضرایب 17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 1
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 1
تعلیم و تربیت اسلامی 3
جمع کل ضرایب 15

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مدیریت آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
مدیریت آموزشی 3
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
نظارت و راهنمایی 3
جمع کل ضرایب 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
مدیریت آموزشی 3
روشها و فنون تدریس 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
نظارت و راهنمایی 2
جمع کل ضرایب 15

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ارشد تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 3
روانشناسی تربیتی 2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد تکنولوژی آموزشی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 3
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
تکنولوژی آموزشی 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
جمع کل ضرایب 18

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش عالی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 7 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 3
روانشناسی تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 1
نظارت و راهنمایی 2
مدیریت آموزشی 3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3
جمع کل ضرایب 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش ابتدایی، تطبیقی و پیش دبستانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 8 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روشها و فنون تدریس 3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 3
آموزش و پرورش تطبیقی 3
روانشناسی رشد 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
جمع کل ضرایب 17

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …