دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد حقوق

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 حقوق خصوصی
حقوق اقتصادی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
فقه و حقوق اقتصادی
حقوق مالی – اقتصادی
مدیریت ثبت اسناد و املاک
فقه و حقوق خصوصی
حقوق مالی
2 حقوق بین الملل
3 حقوق جزا و جرم شناسی
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
فقه و حقوق جزا
4 حقوق عمومی
مدیریت نظارت و بازرسی
مدیریت دادگستری
حقوق دادرسی اداری
حقوق
5 حقوق بشر
6 حقوق مالکیت فکری
حقوق تجارت الکترونیکی
7 حقوق محیط زیست
8 حقوق تجارت بین الملل
حقوق نفت و گاز
9 معارف اسلامی و حقوق حقوق خانواده
حقوق خانواده
فقه و حقوق خانواده
10 حقوق ارتباطات
11 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق شرکتهای تجاری
12 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 1 ارشد حقوق 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 2
آیین دادرسی مدنی 1
متون فقه 2
جمع کل ضرایب 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشد حقوق بین الملل 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
حقوق بین الملل عمومی 3
حقوق تجارت 2
حقوق سازمانهای بین المللی 2
حقوق اساسی 1
جمع کل ضرایب 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
متون فقه 2
حقوق جزای عمومی 3
حقوق جزای اختصاصی 3
آیین دادرسی کیفری 2
جمع کل ضرایب 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشد گروه حقوق عمومی 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
متون فقه 1
حقوق جزای عمومی 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 2
جمع کل ضرایب 8

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق بشر 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
حقوق بین الملل عمومی 3
حقوق اساسی 2
سازمان های بین المللی 2
آیین دارسی کیفری 1
جمع کل ضرایب 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشد 1400 حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 3
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 2
متون فقه 1
جمع کل ضرایب 9

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق محیط زیست 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 3
حقوق جزای اختصاصی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق اداری 2
جمع کل ضرایب 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز در سال 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 3
حقوق مدنی 2
حقوق تجارت 2
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق بین الملل خصوصی 1
جمع کل ضرایب 9

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق گروه حقوق خانواده در سال 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
متون فقه 3
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری 1
دروس تخصصی گروه حقوق خانواده 3
جمع کل ضرایب 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق گروه حقوق ارتباطات در سال 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
حقوق بین الملل عمومی 3
حقوق اساسی 3
حقوق مدنی (تعهدات) 2
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری 2
حقوق ارتباطات 3
جمع کل ضرایب 15

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق گروه حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری در سال 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 3
حقوق تجارت 3
متون فقه 1
حقوق مدنی (تعهدات) 3
حقوق بین الملل خصوصی 2
جمع کل ضرایب 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در ارشدحقوق گروه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1400
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
حقوق جزای عمومی 3
متون فقه 2
حقوق جزای اختصاصی 3
آیین دادرسی کیفری 3
جمع کل ضرایب 13

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …