لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه قبولی مهندسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400 رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه قبولی بهداشت و …

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای 1401-1400

رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای 1401-1400 رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی تکنولوژی پزشکی هسته ای در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی …

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400 آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب …