رشته های مجاز به شرکت در ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

رشته های مجاز به شرکت در ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

کنکور ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی، یکی از رشته های دارای مجموعه در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد کنترل …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز شرکت در ارشد مدیریت سلامت، ایمنی HSE

کنکور ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد)
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مهندسی پزشکی بیومواد

کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیومواد ارشد مهندسی پزشکی بیومواد، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیومواد نیز لیستی …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مدیریت توانبخشی
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مدیریت توانبخشی

کنکور ارشد مدیریت توانبخشی ارشد مدیریت توانبخشی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد مدیریت توانبخشی نیز لیستی برای رشته ها …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز به شرکت در ارشد مددکاری اجتماعی

کنکور ارشد مددکاری اجتماعی ارشد مددکاری اجتماعی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد مددکاری اجتماعی نیز لیستی برای رشته ها …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد گفتاردرمانی
کارشناسی ارشد
2

رشته های مجاز به شرکت در ارشد گفتاردرمانی

کنکور ارشد گفتاردرمانی ارشد گفتاردرمانی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد گفتاردرمانی نیز لیستی برای رشته ها و مدارک مجاز …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کنکور ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد کتابداری …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کاردرمانی
کارشناسی ارشد

رشته های مجاز به شرکت در ارشد کاردرمانی

کنکور ارشد کاردرمانی ارشد کاردرمانی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد کاردرمانی نیز لیستی برای رشته ها و مدارک مجاز …