انتخاب رشته ارشد ادیان و عرفان
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد ادیان و عرفان

انتخاب رشته ارشد ادیان و عرفان انتخاب رشته ارشد ادیان و عرفان، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ادیان و عرفان از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد ادیان و عرفان در دانشگاه های مختلف در گرایش …

قوانین انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه …

قوانین انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد ایمنی، بهداشت و …

قوانین انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی

انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بازرسی فنی در دانشگاه های مختلف در گرایش …

قوانین انتخاب رشته ارشد حشره شناسی کشاورزی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد حشره شناسی کشاورزی

انتخاب رشته ارشد حشره شناسی کشاورزی انتخاب رشته ارشد حشره شناسی کشاورزی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه های مختلف در گرایش …

قوانین انتخاب رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی

انتخاب رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی انتخاب رشته ارشد بیماری شناسی گیاهی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد بیماری شناسی گیاهی در دانشگاه های مختلف در گرایش …

قوانین انتخاب رشته ارشد علوم اطلاعاتی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم اطلاعاتی

انتخاب رشته ارشد علوم اطلاعاتی انتخاب رشته ارشد علوم اطلاعاتی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد علوم اطلاعاتی در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا …

قوانین انتخاب رشته ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

انتخاب رشته ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی انتخاب رشته ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی در دانشگاه های مختلف در گرایش …

قوانین انتخاب رشته ارشد اطلاعات استراتژیک
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد اطلاعات استراتژیک

انتخاب رشته ارشد اطلاعات استراتژیک انتخاب رشته ارشد اطلاعات استراتژیک، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد اطلاعات استراتژیک در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا …