رشته های مجاز به شرکت در ارشد اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

رشته های مجاز به شرکت در ارشد اپیدمیولوژی

کنکور ارشد اپیدمیولوژی ارشد اپیدمیولوژی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد اپیدمیولوژی نیز لیستی برای رشته ها و مدارک مجاز …