#2595

تخمین رتبه شما تو ارشد علوم سیاسی میشه:
کد یک: ۴۳۰
کد دو: ۱۳۰۰
کد سه: ۱۲۰۰
کد چهار: ۶۵۰
کد پنج: ۲۰۰۰
موفق باشید