#2588
دانیال
میهمان

سلام
مبانی46.66
جامعه شناسی30
اندیشه سیاسی18.33
تحولات سیاسی اجنماعی28.33
جهان سوم21.66
نظامهای سیاسی تطبیقی30

سهمیه5%

باتشکر