#1471
نکویی
میهمان

زبانو فقط می ترسم. اصن معلوم نیس چیی بدن