#1463

بستگی داره به زمان و پایه تون. در کل مالی یه منبع معروف داره به اسم مروی جامع بر حسابداری مالی نوروش. البته خیلی حجیمه و البته خیلی هم سنگین توضیح داده. یه کتابی هم هست به مالی کاظم نحاس که فشرده تر و با متن روان تری هم نوشته شده. می تونی چند صفحه از این کتابا رو بخونید و ببنید کدوم رو راحت تر می فهمید.