#1460

آسون تر یا سخت تر شدن یک درس روی میانگین کل تاثیر می ذاره. یعنی اینکه اگر مالی اسون بشه طبیعتا یه درس دیگه سخت تر شده و در نهایت میانگین هاست که تعیین کننده رتبه و تراز است. پس به میانگین درصدها فکر کنید نه فقط درصد یک درس