منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4

منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی در رشته فقه و حقوق اسلامی و فقه و …

کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1401-1400 علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400 …

کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400 دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم قرآن و حدیث از …

کارنامه های مدیریت امور بانکی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

دانشگاه دولتی رشته مدیریت امور بانکی و رتبه 1401-1400

دانشگاه دولتی رشته مدیریت امور بانکی و رتبه 1401-1400 رتبه دانشگاه دولتی و بقیه دانشگاه ها، در رشته مدیریت امور بانکی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت امور بانکی …

کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 قبولی ها در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 است. اگر …

کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی ارشد پیوسته علوم قضایی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد پیوسته علوم قضایی 1401-1400 رتبه های قبولی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال …

کارنامه های قبولی تاریخ سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400 رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی …

کارنامه های قبولی فلسفه سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه و رتبه های قبولی رشته فلسفه 1401-1400

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1401-1400 کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی …