انتخاب رشته ارشد زبان شناسی ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99

انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 99 انتخاب رشته ارشد زبان شناسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد زبان شناسی با کد 1110 دسته بندی شده …

انتخاب رشته ارشد صنایع ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد صنایع 99

انتخاب رشته ارشد صنایع 99 انتخاب رشته ارشد صنایع در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد صنایع از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته صنایع با کد 1259 دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99 انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ارشد علوم سیاسی با کد 1130 دسته بندی شده …

انتخاب رشته ارشد شیمی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد شیمی 99

انتخاب رشته ارشد شیمی 99 انتخاب رشته ارشد شیمی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد شیمی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته شیمی با کد 1203  دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی 99

انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی 99 انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته مهندسی شیمی با کد 1257 دسته بندی شده است. …

انتخاب رشته ارشد فیزیک 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد فیزیک 99

انتخاب رشته ارشد فیزیک 99 انتخاب رشته ارشد فیزیک در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد فیزیکا ز طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته فیزیک با کد 1204  دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99

انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته …

انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد و متالورژی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد 99

انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد 99 انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته ممهندسی مواد با کد ۱۲۷۲دسته بندی شده است. برای …

انتخاب رشته ارشد زبان عربی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زبان عربی 99

انتخاب رشته ارشد مجموعه زبان عربی 99 انتخاب رشته ارشد مجموعه زبان عربی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته مجموعه زبان عربی با کد ۱۱۰۴ …