گرایش های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد فیزیوتراپی ارشد فیزیوتراپی ورزشی در کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی، دروس و ضرایب آنها به طور …

گرایش های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ارشد فیزیک پزشکی    برای مشاوره از طریق شماره تلفن های …

گرایش های کارشناسی ارشد تغذیه در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد تغذیه در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد تغذیه در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد تغذیه در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد علوم تغذیه ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه ارشد علوم بهداشتی در تغذیه ارشد …

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد بهداشت محیط – بهداشت پرتوها ارشد بهداشت محیط – سم شناسی محیط ارشد مهندسی بهداشت …

گرایش های کارشناسی ارشد داروسازی در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد داروسازی در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد داروسازی در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد داروسازی در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد شیمی دارویی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ارشد سم شناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی …

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد قارچ شناسی پزشکی ارشد میکروب شناسی پزشکی ارشد ویروس شناسی پزشکی ارشد انگل …

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (2) در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد ایمنی شناسی پزشکی ارشد خون شناسی و آزمایشگاهی بانک خون (هماتولوژی)   برای …

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد بیوشیمی بالینی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی) ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی)   …

گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در کنکور گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد: ارشد آموزش پزشکی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برای …