ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه پرستاری در سال 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد پرستاری در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد پرستاری و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد پرستاری 1401-1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد پرستاری 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد پرستاری

گرایش های ارشد پرستاری براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1401، شامل موراد زیر است:

 1. گرایش پرستاری اورژانس
 2. گرایش پرستاری توانبخشی 
 3. گرایش پرستاری داخلی _ جراحی
 4. گرایش پرستاری سالمندی
 5. گرایش پرستاری سلامت جامعه
 6. گرایش پرستاری کودکان
 7. گرایش پرستاری مراقبت های ویژه 
 8. گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 9. گرایش پرستاری نظامی
 10. گرایش روان پرستاری
 11. گرایش مدیریت پرستاری

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد پرستاری را برای شما قرا داده ایم.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری اورزانس 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری اورژانس 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3 2
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 2
دانشگاه علوم پزشکی البرز 3 2
دانشگاه علوم پزشکی  بقیه اله 3 2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 3 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 2
دانشگاه علوم پزشکی قم 4 2
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی یزد 4 2
جمع کل 69 34

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری اورژانس مطابق جدول فوق برابر با 103 نفر می باشد.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری توانبخشی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری توانبخشی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 4 0
جمع کل 4 0

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری توانبخشی مطابق جدول فوق برابر با 4 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی _ جراحی 1401-1400 

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی _ جراحی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 4 2
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6 3
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 5 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 6 3
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 4 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 4 1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 6 3
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 5 1
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 4 2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 6 3
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 4 1
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی زابل 3 2
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3 2
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 6 3
دانشگاه علوم پزشکی فسا 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 5 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4 2
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 4 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 5 2
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6 3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 5 2
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 0 5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 7
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 0 7
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 0 5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 0 5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 0 5
جمع کل 154 102

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری داخلی _ جراحی مطابق جدول فوق برابر با 256 نفر می باشد.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سالمندی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سالمندی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 3 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد) 3 1
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 2 1
جمع کل 64 23

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری سالمندی مطابق جدول فوق برابر با 87 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سلامت جامعه 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سلامت جامعه 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه تربیت مدرس 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2 1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله  4 2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 1
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 2 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 2 1
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 0 6
جمع کل 43 33

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری سلامت جامعه مطابق جدول فوق برابر با 76 نفر می باشد.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری کودکان 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری کودکان 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2 2
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 0 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 0 6
جمع کل 43 35

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری کودکان مطابق جدول فوق برابر با 78 نفر می باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویزه 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 2
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2 4
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 2
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی زابل 3 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2 2
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2 2
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3 1
مرکز قلب شهید رجایی 10 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 0 5
جمع کل 104 52

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری مراقبت های ویژه مطابق جدول فوق برابر با 156 نفر می باشد.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویزه نوزادان 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 2 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 2 2
جمع کل 20 12

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان مطابق جدول فوق برابر با 32 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری نظامی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری نظامی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 4 2
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 6 4
جمع کل 10 8

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری نظامی مطابق جدول فوق برابر با 18 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد روان پرستاری 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد روان پرستاری 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2 1
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 2 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 0 6
جمع کل 53 31

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد روان پرستاری مطابق جدول فوق برابر با 84 نفر می باشد.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت پرستاری 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت پرستاری 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3 1
جمع کل 19 5

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مدیریت پرستاری مطابق جدول فوق برابر با 24 نفر می باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

4/5 - (1 امتیاز)
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …