ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه پرستاری در سال 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد پرستاری در سال 1402-1401

دانشگاه های پذیرنده ارشد پرستاری و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402-1401 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد پرستاری 1402-1401 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1402-1401 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

گرایش های ارشد پرستاری

گرایش های ارشد پرستاری براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1402، شامل موراد زیر است:

 1. گرایش پرستاری اورژانس
 2. گرایش پرستاری توانبخشی 
 3. گرایش پرستاری داخلی _ جراحی
 4. گرایش پرستاری سالمندی
 5. گرایش پرستاری سلامت جامعه
 6. گرایش پرستاری کودکان
 7. گرایش پرستاری مراقبت های ویژه 
 8. گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 9. گرایش پرستاری نظامی
 10. گرایش روان پرستاری
 11. گرایش مدیریت پرستاری

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد پرستاری را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری اورزانس 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری اورژانس 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش41
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان11
دانشگاه علوم پزشکی البرز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
دانشگاه علوم پزشکی  بقیه اله31
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی زنجان31
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار31
دانشگاه علوم پزشکی سمنان31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
50
دانشگاه علوم پزشکی قم31
دانشگاه علوم پزشکی کردستان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه41
دانشگاه علوم پزشکی گناباد31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مازندران31
دانشگاه علوم پزشکی یزد31
دانشگاه علوم پزشکی لارستان
41
جمع کل7222

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری اورژانس مطابق جدول فوق برابر با 94 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری توانبخشی 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری توانبخشی 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی40
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
جمع کل71

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری توانبخشی مطابق جدول فوق برابر با 8 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی _ جراحی 1402-1401 

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی _ جراحی 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک31
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل31
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان42
دانشگاه علوم پزشکی آمل50
دانشگاه علوم پزشکی اهواز42
دانشگاه علوم پزشکی ایران42
دانشگاه علوم پزشکی ایلام31
دانشگاه علوم پزشکی بابل31
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله63
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس42
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر31
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز41
دانشگاه علوم پزشکی تهران42
دانشگاه علوم پزشکی جهرم31
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان31
دانشگاه علوم پزشکی زابل31
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان31
دانشگاه علوم پزشکی زنجان31
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار31
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی41
دانشگاه علوم پزشکی شیراز41
دانشگاه علوم پزشکی فسا31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان31
دانشگاه علوم پزشکی کردستان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمان41
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه31
دانشگاه علوم پزشکی گناباد31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان42
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد41
دانشگاه علوم پزشکی همدان41
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج31
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه05
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان05
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد05
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد05
جمع کل12290

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری داخلی _ جراحی مطابق جدول فوق برابر با 212 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سالمندی 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31
دانشگاه علوم پزشکی ایران31
دانشگاه علوم پزشکی ایلام30
دانشگاه علوم پزشکی بابل31
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
30
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان30
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار30
دانشگاه علوم پزشکی شاهد31
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود30
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی11
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی قزوین31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه31
دانشگاه علوم پزشکی گلستان30
دانشگاه علوم پزشکی گناباد30
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان30
دانشگاه علوم پزشکی مازندران31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد31
دانشگاه علوم پزشکی یزد31
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی31
جمع کل6715

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری سالمندی مطابق جدول فوق برابر با 82 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری سلامت جامعه 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه تربیت مدرس31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 41
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی جهرم30
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان31
دانشگاه علوم پزشکی زنجان31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی کرمان30
دانشگاه علوم پزشکی گناباد31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد31
دانشگاه علوم پزشکی همدان31
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج30
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی31
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان06
جمع کل6229

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری سلامت جامعه مطابق جدول فوق برابر با 91 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری کودکان 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک31
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر30
دانشگاه علوم پزشکی تبریز30
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان31
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان30
دانشگاه علوم پزشکی سمنان30
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد30
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد30
دانشگاه علوم پزشکی همدان31
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج30
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول06
جمع کل5530

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری کودکان مطابق جدول فوق برابر با 108 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویزه 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک31
دانشگاه علوم پزشکی ارتش31
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل31
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز30
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان31
دانشگاه علوم پزشکی زابل30
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان31
دانشگاه علوم پزشکی زنجان30
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار31
دانشگاه علوم پزشکی سمنان31
دانشگاه علوم پزشکی شاهد30
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود31
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی11
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی قزوین31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان30
دانشگاه علوم پزشکی کردستان30
دانشگاه علوم پزشکی کرمان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه30
دانشگاه علوم پزشکی گلستان31
دانشگاه علوم پزشکی گناباد31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان31
دانشگاه علوم پزشکی لرستان31
دانشگاه علوم پزشکی مازندران31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد31
دانشگاه علوم پزشکی همدان31
دانشگاه علوم پزشکی یزد31
مرکز قلب شهید رجایی60
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد05
جمع کل10137

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری مراقبت های ویژه مطابق جدول فوق برابر با 138 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری مراقبت های ویزه نوزادان 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان11
دانشگاه علوم پزشکی ایران
31
دانشگاه علوم پزشکی بابل31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
31
دانشگاه علوم پزشکی کرمان31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد31
دانشگاه علوم پزشکی یزد31
جمع کل2810

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان مطابق جدول فوق برابر با 38 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری نظامی 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری نظامی 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله63
جمع کل63

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد پرستاری نظامی مطابق جدول فوق برابر با 9 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد روان پرستاری 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد روان پرستاری 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه31
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31
دانشگاه علوم پزشکی اهواز31
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر31
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند31
دانشگاه علوم پزشکی تبریز31
دانشگاه علوم پزشکی تهران31
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان31
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی31
دانشگاه علوم پزشکی شیراز31
دانشگاه علوم پزشکی قزوین31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمان31
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه31
دانشگاه علوم پزشکی مازندران31
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31
دانشگاه علوم پزشکی همدان31
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج31
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی40
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان06
جمع کل5931

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد روان پرستاری مطابق جدول فوق برابر با 90 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت پرستاری 1402-1401

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1402-1401، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت پرستاری 1402 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانهظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران11
دانشگاه علوم پزشکی تهران41
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی51
دانشگاه علوم پزشکی مشهد41
دانشگاه علوم پزشکی همدان41
جمع کل185

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد مدیریت پرستاری مطابق جدول فوق برابر با 23 نفر می باشد.

4/5 - (1 امتیاز)
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …