رتبه های قبولی سایر رشته های ریاضی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هواپیما در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
13

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب …

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته مدیریت در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400 رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ریل و راه آهن در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب …

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ایمنی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی ایمنی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی ایمنی 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای …

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی ساخت و تولید دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی ساخت و تولید دانشگاه ها 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی …