کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با …